Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Занҭариа: ауаҩы абаҟа данахәаԥшлак, ҽазны ибарц агәаҳәара иоуроуп

© Sputnik Владимир Зантария
Владимир Зантария - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иабжьгаҩ Владимир Занҭариа арадио Sputnik аефир аҟны иазгәеиҭеит ҳтәылаҟны абаҟақәа азеиԥш ҟазшьа рмоурц азы , рыҩаӡара иацклаԥштәуп ҳәа.
Занҭариа: ауаҩы абаҟа данахәаԥшлак, ҽазны ибарц агәаҳәара иоуроуп

"Амонументалтә комиссиа аилатәараҟны иазгәаҭан анкьа ишыҟаҳҵоз еиԥш ацәыргақәҵатә зал аҟны инаганы абаҟазы аусумҭақәа ауаа ирбартә иҟаҵазарц. Ақьаад иану мацара акәымкәа амодельқәа ықәдыргылон. Ауаа ахәшьара арҭон, дара рзы ауми изыҟарҵо. Аилатәараҟны иазгәаҭан ҳбаҟақәа шзеиԥшцәахаз. Ус иауам. Ҳадгньылҵакыра зеиԥшроу гәаҭаны абаҟақәа ргылатәуп, ахыԥхьаӡарагьы гәаҭатәуп. Аус злоу ахаҭабзиароуп. Ауаҩы данахәаԥшлак, игылоу закәызеи ҽазнык избандаз ҳәа убас иҟазароуп", — ҳәа азгәеиҭеит Занҭариа.

Ажәабжьқәа зегьы
0