Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәарцхьиаԥҳа: еилкаахоит абжқәа иркыз апальмақәа реиқәырхара алшо, иалымшо

Анапаҵаҩра
Аҟәа ақалақь аҟны абжы ҟаԥшь ааха знаҭаз апальмақәа рыхәшәтәра залыршахозар еилкаахоит аамҭак ашьҭахь ҳәа азгәалҭеит аҵиаақәа ахәшә рықәтәара шцоз зыблала избаз Sputnik акорреспондент Сариа Кәарцхьиаԥҳа.

Кәарцхьиаԥҳа: еилкаахоит абжқәа иркыз апальмақәа реиқәырхара алшо, иалымшо
"Иахьа инаркны Аҟәа ақалақь аҟны апальмақәа рыхәшәтәра иалагеит, урҭ ааха ду рырҭеит абжы ҟаԥшьқәа. Ирыхәшәтәуеит ахәаҷақәа ахьцәырымҵыц аҵлақәагьы. Аекологиатә еилакы анапхгаҩы Савели Ҷыҭанаа иазгәеиҭахьан ахәшәтәра излалагаз Леон имҩаду аҟны быжь-пальмак абыжқәа иркхьан ҳәа. Урҭ зегьы хҵәаны ибылтәуп ҳәа азгәаҭан, аха уажәы ахәаҷақәа ирымкыц аҵлақәагьы хәшәтәызарц азыӡбан. Мышқәак рышьҭахь еилкаахоит аҵлақәа ахәшә ахьынӡарыхәо. Абжы ҟаԥшь иркыз аҵлақәа рымахәқәа хьдышьшьы иҟалоит, зынӡа ԥсыхәа змам, иԥсуа аҵлақәа урыхар, рымахәқәа рымҵуеит. Мчыбжьык ашьҭахь зыхәшәтәра алҵшәа амаиуз аҵлақәа хҵәаны ибылхоит", — лҳәеит Кәарцхьиаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0