Дәрыԥшьтәи ажьыргәыцқәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷо аҩы.

Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп. Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.

© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаҷҷоо аҩы. - Sputnik Аҧсны
1/12
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп. - Sputnik Аҧсны
2/12
Аҧсуа ҩы – амилаҭтә ҭоурых иадҳәалоуп.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЖәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы. - Sputnik Аҧсны
3/12
Жәытә- натә аахыс аҩнаҭақәа рҿы ирааӡон ажь, рнапала иҟарҵон аҩы.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАжь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак. - Sputnik Аҧсны
4/12
Ажь аҟәшәара иалагоит жьҭаарамза ашәымҭаз, ажьыргәыцқәа ибзианы ианыҟалалак.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга. - Sputnik Аҧсны
5/12
Ажь анҿырхуа рхы иадырхәоит ашәыреилыхга.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам. - Sputnik Аҧсны
6/12
Ажь аҿыхра иалагоит амш аныбзиоу, анаҟәи аӡаӡа анхыу ажь аҿыхра иаԥсам.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАжьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо. - Sputnik Аҧсны
7/12
Ажьхәага ахархәара арҭоит аҩы аныҟарҵо.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит. - Sputnik Аҧсны
8/12
Ажьаӷь аҩы анаҵырхлак ауаҭка дыршоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ. - Sputnik Аҧсны
9/12
Ажьҭрақәа рыҟны ирааӡоит ашәҭ.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп. - Sputnik Аҧсны
10/12
Аҩы бзиа ҟаларцаз ажьаӷь мчыбжьқәак игылазарц ауп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп. - Sputnik Аҧсны
11/12
Аԥсуаа рҟны аҩы аҟаҵашьа ахатә ҭоурых амоуп, акәамаҵамақәа рацәоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы. - Sputnik Аҧсны
12/12
Аџь, аца иалырхуа ачанқәа ирҭарҭәоит аҩы.
Ажәабжьқәа зегьы
0