Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәарцхьиаԥҳа "Кьоџьаа рҭыӡшәа" иазкны: ԥсшьарада аҽазыҟаҵарақәа ҳарҿуп

© SputnikАманда Кварацхелия
Аманда Кварацхелия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы абҵара 8, 9, 15 рзы идырбахоит Карл Гальдони иҩымҭала ақәыргыламҭа "Кьоџьаа рҭыӡшәа". Аҽазыҟаҵарақәа шцо атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭалҳәеит ароль хада назыгӡо Аманда Кәарцхьиаԥҳа.
Хра злоу ахҭысқәа: Кәарацхелиаԥҳа "Кьоџьаа рҭыӡшәа" иазкны

Аурыс драматә театр аҿы ахәаԥшцәа абҵара 8, 9, 15 рзы идырбахоит Карл Гальдони иҩымҭала ақәыргыламҭа "Кьоџьаа рҭыӡшәа".

"Маҷк ҳшәоит, избанзар, ақәыргыламҭа иалахәуп актиорцәа ҿыцқәа. Ҩымш ҵуеит асааҭ жәба инаркны жәеизанӡа аҿазыҟаҵарақәа ҳарҿуижьҭеи. Аиашазы, ас еиԥш аусура ҳашьцылахьеит, Москва аҵара анаҳҵоз аахыс. Ари ақәыргыламҭа даара иаҳзааигәоуп, ирацәоуп аимак- аиҿак, убри аҟнытә изымбац рзы даара аинтерес аҵахоит", — ҳәа азгәалҭеит Кәарцхьиаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0