Шьамтәылеи Урыстәылеи еиқәышаҳаҭхеит аконституциатә комиссиа аԥҵаразы

© Sputnik / Алексей Мальгавко / Афотобанк ахь аиасраФлаги Сирии и России (справа налево)
Флаги Сирии и России (справа налево) - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Башар Асад иазгәеиҭеит урыстәылатәи аган, хаҭала атәыла ахада Владимир Путин илагала Шьамтәыла аусқәа рҟны аҳәаанырцә аҽалагалара аԥырҟәҟәааразы.

АҞӘА, абҵара 5 — Sputnik. Урыстәыла ахада ихаҭарнак ҷыда Александр Лаврентьев Шьамтәыла ахада Башар Асади алацәажәеит Стамԥыл имҩаԥысуаз ԥшь-ганктәи Асаммит, иара убасгьы Шьамтәыла аконституциатә комиссиа аиҿкааразы иҟоу аԥынгылақәа раԥыхразы Урыстәылеи Шьамтәылеи русеицура. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Лаврентьев Асад аиԥылараан изеиҭеиҳәеит Стампыл имҩаԥысуаз ԥшь-ганктәи асаммит аихшьаалақәа ртәи Шьамтәыла аконституциатә комиссиа аиҿкааразы иҟоу аԥынгылақәа раԥыхразы Урыстәылеи Шьамтәылеи русеицура аихшьаалақәа ртәи", — абри атәы аанацҳауеит Шьамтәыла ахада ипресс-маҵзура.

Асад иазгәеиҭеит урыстәылатәи аган, хаҭала атәыла ахада Владимир Путин илагала Шьамтәыла аусқәа рҟны аҳәаанырцә аҽалагалара аԥырҟәҟәааразы.

Жьҭаара 27 рзы Сҭамԥыл имҩаԥысит Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, Франциа, Германиа рхадацәа Шьамтәылатәи азҵаара аҭышәныртәалараз реиқәшәара. Аганқәа алацәажәеит апровинциа Идлиб иҟоу аҭагылазаашьеи уа аинышәаратә режим аиқәырхара шхымԥадатәиуи.

Дара иара убасгьы ирҳәеит атерроризм иаҿагыланы ақәԥара ԥхьаҟагьы ишацҵатәу.

Шьамтәыла аимак аибашьрахь ииасит 2011 шықәса раахыс. Аҭагылазаашьа аҭышәныртәалара рҽаладырхәит адунеи атәылақәа жәпакы, иара убасгьы уи иазкны аиԥыларақәеи аиҿцәажәарақәеи мҩаԥысхьеит Астана, Женева, Шәача.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0