Аԥсуа драматә театр ахәаԥшцәа аспектакль ашьҭахь рыҩныҟақәа иргоит

© Sputnik / Томас ТхайцукДраматический театр
Драматический театр - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Апассаџьыр абри автобус ҷыдала дцарц азы имазароуп Аԥсуа драматә театр аспектакль ахь абилеҭ.

АҞӘА, абҵара 9– Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Абҵара 13 инаркны Аԥсуа драматә театр хәыда-ԥсадатәи атрансфер "Адраматә театр —Араион ҿыц" аусура иаланаргоит ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит атеатри ауаажәларреи реимадараз адиректор Щарида Ҭыжәԥҳа.

"Ауаажәларратә транспорт ҳҭааҩцәа рзы еснагь ипроблеманы иҟан. Аамҭала аспектакльқәа рышьҭахь, аиҳаракгьы аӡынразы ауаа рыҩныҟа ацара ауадаҩрақәа ацын. Ирацәаҩын уи азы имаауазгьы. Ҳара ҳзы акраҵанакуаны иҟоуп ауаа атеатр раҭаара", — ҳәа лҳәеит Ҭыжәԥҳа.

Лара ишылҳәаз ала автобус аспектакль ашьҭахь аҽа 15 минуҭ иԥшуп, нас амҩа иқәлоит.

"Атранспорт ахәԥса атеатр ахахьы иагоит. Акызаҵәык уи атранспорт ала иныҟәо аспектакль ахь абилеҭ рымазароуп", — ҳәа лҳәеит лара.

Араион ҿыц ауааԥсыра ракәзар, ари иалагалоу аҿыцра агәахәара ду рнаҭоит. Асҭанда Багателиаԥҳа лажәақәа рыла ари аҿыцра ахәаԥшыҩцәа рхыԥхьаӡара иацнаҵоит.

"Араион ҿыц Аҟәа реиҳа ауаа ахьынхо ҭыԥуп. Аха иааилахәлар ақалақь аҿы апроблема ыҟоуп атранспорт азы. Убри иахҟьаны иахьуҭаху зегь узнеиуам. Уажәы атеатр хәыда-ԥсадатәи атрансфер ахьдәықәнаҵо зегьы арманшәалоит", — лҳәеит лара.

Ажәабжьқәа зегьы
0