Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Мықәԥҳа амузыкатә проект "Абжьы зхоу" иазкны: есышықәса имҩаԥаагалоит

© Sputnik / Томас ТхайцукХьыбла Мықәԥҳа
Хьыбла Мықәԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашәаҳәаҩ Хьыбла Мықәԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭалҳәеит апроект ҿыц "Абжьы зхоу" хықәкыс иамоу атәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Мықәԥҳа "Абжьы зхоу" иазкны

"Аицлабра "Абжьы зхоу" хықәкыс иамоуп: абаҩхатәра злоу аҿарацәа ралԥшаара, рӡыргара. Иара аиҿкаара сгәы иҭоижьҭеи акрааҵуан. Аицлабра рхы аладырхәыр рылшоит жәшықәса зхыҵуа инаркны 16 шықәса зхыҵуа рҟынӡа. Алԥшаарахь инеирц зҭаху зегьы аҭел иасны рҽанырҵарц рылшоит. Сынтәа, ҳара иалаҳхуеит 16-ҩык, иалԥшаахо ҩгәыԥкны еихшахоит. Сынтәа иақәымшәо ҳаԥхьаҟа днеирц илшоит, иара есышықәса имҩаԥаагаларц ҳгәы иҭоуп", - ҳәа азгәалҭеит Мықәԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0