"Роскосмос" аҿы иалацәажәеит Урыстәыла Амзатә программа

© Фото : Erin BiaforeЛуна
Луна - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Урыстәылатәи Амза аҭҵааратә программа 2040 шықәса рҟынӡа хәҭа-хәҭала имҩаԥгахоит ҳәа рҳәеит "Роскосмос" аҿы.

АҞӘА, абҵара 29 — Sputnik. "Роскосмоси" Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи еицымҩаԥырго Амза инарҭбааны аҭҵаара программа аус ауеит 2040 шықәса рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, акосмос азы Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ахеилак аилатәара аихшьаалақәа ирызкыз аилатәараҟынтәи акорпорациа асаит адыррақәа шьаҭас иганы.

Аилатәара иалахәын "Роскосмос" адиректор хада Дмитри Рогозини Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа апрезидент Александр Сергееви.

"Роскосмоси" Урыстәыла аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи еицымҩаԥырго Амза инарҭбааны аҭҵаара программа аус ауеит 2040 шықәса рҟынӡа", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Амзаҟны урыстәылатәи амилаҭтә станциа аргылара азыԥхьагәаҭоуп 2025 шықәса рзы иалагарц.

Аҵарауаа ирыгәҭакуп Амза аҭҵаареи ахархәареи рконцепциа аҳәаақәа ирҭагӡаны аобсерваториақәа ҩба рыргылара.

Ажәабжьқәа зегьы
0