2019 шықәсазтәи аусеиҿкааратә мзар рыдыркылеит Аминистрцәа реилазаараҟны

CC0 / / 2019 шықәсазтәи аусеиҿкааратә мзар рыдыркылеит Аминистрцәа реилазаараҟны
2019 шықәсазтәи аусеиҿкааратә мзар рыдыркылеит Аминистрцәа реилазаараҟны - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
2019 шықәса рзы Аԥсны иҟалоит 245 усутә мши 120 ԥсшьарамши.

АҞӘА, абҵара 30 – Sputnik, Бадри Есиава. Ахәаша, абҵара 30 рзы имҩаԥысуа Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы ирыдыркылеит аусеиҿкааратә мзар ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент.

2019 шықәса ажьырныҳәа 1- 8 ныҳәатә ԥсшьарамшны ишьоуп. Асабша, ԥхынҷкәын 29 усутә мшуп, ԥхынҷкәын 31, ашәахьа – ԥсшьарамшхоит. 2019 шықәса рзы Амшаԥ мшаԥымза 28, амҽыша иахьақәшәо инамаданы, ашәахьа, мшаԥымза 29 ԥсшьарамшхоит.

Традициак аҳасабала ишьақәгылаз Кәырбан-ныҳәа азгәаҭахоит нанҳәамзазы. Аминистрцәа реилазаара макьаназ ишьақәыдмырӷәӷәацт уи амш анақәшәо. Алаҳәара мҩаԥгахоит арыцхә жәамш шагу.

Ажәабжьқәа зегьы
0