Аԥснытәи ҭагалан: аԥсабарасахьа, ахҭысқәа, ауаа

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ҭагалан Аԥсны акырӡа ибеиан еиуеиԥшым ахҭысқәа рыла.

Ҭагалан Аԥсны акырӡа ибеиан еиуеиԥшым ахҭысқәа рыла. Аԥсны Аиааиреи ахьыԥшымреи 25 шықәса ахыҵра азгәаҭан, аҽаҩраҭагалара аныҳәа Лыхнашҭа имҩаԥган, иара убас ирацәан акультуратә хҭысқәа.

© Sputnik / Томас ТхайцукАҵарашықәс ҿыц иалагеит асабша, цәыббра 1 азы. Сынтәа раԥхьатәи аҵәҵәабжьы 2500-ҩык ахәыҷқәа рзы.
Аҵарашықәс ҿыц иалагеит асабша, цәыббра 1 азы. Сынтәа раԥхьатәи аҵәҵәабжьы 2500-ҩык ахәыҷқәа рзы. - Sputnik Аҧсны
1/13
Аҵарашықәс ҿыц иалагеит асабша, цәыббра 1 азы. Сынтәа раԥхьатәи аҵәҵәабжьы 2500-ҩык ахәыҷқәа рзы.
© Sputnik Константин ГрецовАԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿ иҭахеит 3,5 нызқьҩык инареиҳаны, хә-нызқьҩык рҟынӡа ахәрақәа роуит. Ҩышәҩык хабарда ибжьаӡит.
Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿ иҭахеит 3,5 нызқьҩык инареиҳаны, хә-нызқьҩык рҟынӡа ахәрақәа роуит. Ҩышәҩык хабарда ибжьаӡит. - Sputnik Аҧсны
2/13
Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҿ иҭахеит 3,5 нызқьҩык инареиҳаны, хә-нызқьҩык рҟынӡа ахәрақәа роуит. Ҩышәҩык хабарда ибжьаӡит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса рхыҵра иазку Аиааира апарад иалахәын 1,5-нызқьҩык рҟынӡа аруааи шәкы инареиҳаны арратә техникеи, ахархәара рыҭоуп авертолетқәа МИ-8, МИ-24, ажәыларатә ҳаирпланқәа Л-39.
Аиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса рхыҵра иазку Аиааира апарад иалахәын 1,5-нызқьҩык рҟынӡа аруааи шәкы инареиҳаны арратә техникеи, ахархәара рыҭоуп авертолетқәа МИ-8, МИ-24, ажәыларатә ҳаирпланқәа Л-39. - Sputnik Аҧсны
3/13
Аиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса рхыҵра иазку Аиааира апарад иалахәын 1,5-нызқьҩык рҟынӡа аруааи шәкы инареиҳаны арратә техникеи, ахархәара рыҭоуп авертолетқәа МИ-8, МИ-24, ажәыларатә ҳаирпланқәа Л-39.
© Sputnik / Илона ХварцкияАиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса анырхыҵуа амш аҽны ареспубликаҿы имҩаԥган еиуеиԥшым агәалашәаратә уснагӡатәқәа.
Аиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса анырхыҵуа амш аҽны ареспубликаҿы имҩаԥган еиуеиԥшым агәалашәаратә уснагӡатәқәа. - Sputnik Аҧсны
4/13
Аиааиреи Ахьыԥшымреи 25-шықәса анырхыҵуа амш аҽны ареспубликаҿы имҩаԥган еиуеиԥшым агәалашәаратә уснагӡатәқәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк агәалашәаратә монета "Аҧснытәи аҳәынҭқакрратә университет – 85" аикәшараҟны ахархәаразы иҭнажьит.
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк агәалашәаратә монета Аҧснытәи аҳәынҭқакрратә университет – 85 аикәшараҟны ахархәаразы иҭнажьит. - Sputnik Аҧсны
5/13
Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк агәалашәаратә монета "Аҧснытәи аҳәынҭқакрратә университет – 85" аикәшараҟны ахархәаразы иҭнажьит.
© Sputnik / Томас Тхайцукабҵара 15 рзы Аҳәынҭқарратә Аҿартә театр актиорцәа Аԥсуа драматә театр аҟны еизеит аспектакль "Амцҳәаҩ даҭахуп" ддырбарц. Дара ахыбрахь инармышьҭит. Аҿагыларатә акциа ҩымш имҩаԥысуеит. Аҿартә театр актиорцәа ирыдыргалеит ашәахьеи ахәашеи рыла Аԥсуа драматә театр аҟны иқәгылаларц, аха дара аҩаша, ахаша, мамзаргьы аԥшьаша ақәгыларақәа рымазар рҭахуп.
абҵара 15 рзы Аҳәынҭқарратә  Аҿартә театр актиорцәа Аԥсуа драматә театр аҟны еизеит аспектакль Амцҳәаҩ даҭахуп ддырбарц. Дара ахыбрахь инармышьҭит. Аҿагыларатә акциа ҩымш имҩаԥысуеит. Аҿартә театр актиорцәа ирыдыргалеит ашәахьеи ахәашеи рыла Аԥсуа драматә театр аҟны иқәгылаларц, аха дара аҩаша, ахаша, мамзаргьы аԥшьаша  ақәгыларақәа рымазар рҭахуп. - Sputnik Аҧсны
6/13
абҵара 15 рзы Аҳәынҭқарратә Аҿартә театр актиорцәа Аԥсуа драматә театр аҟны еизеит аспектакль "Амцҳәаҩ даҭахуп" ддырбарц. Дара ахыбрахь инармышьҭит. Аҿагыларатә акциа ҩымш имҩаԥысуеит. Аҿартә театр актиорцәа ирыдыргалеит ашәахьеи ахәашеи рыла Аԥсуа драматә театр аҟны иқәгылаларц, аха дара аҩаша, ахаша, мамзаргьы аԥшьаша ақәгыларақәа рымазар рҭахуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукЖьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны. - Sputnik Аҧсны
7/13
Жьҭаара 14 рзы Лыхнашҭа имҩаԥысыз аҽаҩраҭагалара аныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20 инареиҳаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукМықәашҭа аҽырыҩра мҩаԥысуан аа-дистанциак рыла.
Мықәашҭа аҽырыҩра мҩаԥысуан аа-дистанциак рыла. - Sputnik Аҧсны
8/13
Мықәашҭа аҽырыҩра мҩаԥысуан аа-дистанциак рыла.
© Sputnik / Томас Тхайцук"Аҟәатәи аҩра" ас азҿлымҳара бзиа амоуп
Аҟәатәи аҩра ас азҿлымҳара бзиа амоуп  - Sputnik Аҧсны
9/13
"Аҟәатәи аҩра" ас азҿлымҳара бзиа амоуп
© Sputnik / Томас ТхайцукАҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит. - Sputnik Аҧсны
10/13
Аҽаҩраҭагалара ахыркәшара аныҳәа есышықәса Лыхнашҭа имҩаԥыргоит. Ари аҽны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа, аҽырхәмаррақәа, авокалтә-инструменталтә ансамбльқәа рҟазара аадырԥшуеит. Амилаҭ чысқәа иара абра ауаа рыла ишабо иҟарҵоит.
© Sputnik Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаччо аҩы.
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаччо аҩы. - Sputnik Аҧсны
11/13
Аԥсны ҭагалан ажь иаамҭаны иԥхьаӡоуп. Аԥсуа қыҭақәа рҟны иубар улшоит еиқәаҵәаҳҳараӡа иҟалахьоу ажьыргәыцқәа ишрылырхуа еилаччо аҩы.
© Sputnik / Илона ХварцкияАԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа амҩатә машәыр аҟны дҭахеит цәыббрамза 8 рзы, асабша ауха, аиҳабыра рмашьынақәа еишьҭагыланы Шәачатәи аҳаирбаӷәазантә Аҟәаҟа ишаауаз. Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз.
Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа амҩатә машәыр аҟны дҭахеит цәыббрамза 8 рзы, асабша ауха,  аиҳабыра рмашьынақәа еишьҭагыланы Шәачатәи аҳаирбаӷәазантә Аҟәаҟа ишаауаз. Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз. - Sputnik Аҧсны
12/13
Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа амҩатә машәыр аҟны дҭахеит цәыббрамза 8 рзы, асабша ауха, аиҳабыра рмашьынақәа еишьҭагыланы Шәачатәи аҳаирбаӷәазантә Аҟәаҟа ишаауаз. Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәлиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз.
© Sputnik / Илона ХварцкияАԥсныҟа иааит аԥсшьаҩцәа мҩаԥызгоз аретро-поезд "Золотой орел"
Аԥсныҟа иааит аԥсшьаҩцәа мҩаԥызгоз аретро-поезд Золотой орел - Sputnik Аҧсны
13/13
Аԥсныҟа иааит аԥсшьаҩцәа мҩаԥызгоз аретро-поезд "Золотой орел"
Ажәабжьқәа зегьы
0