Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чамагәуа: арепатриациазы аминистрра аҳәаақәа ырҭбаатәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЛеонид Чамагуа
Леонид Чамагуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар реизара адепутат Леонид Чамагәуа арадио Sputnik аҟны иҳәеит арепатриациа аминистрра аҳәаақәа арҭбаара аҭахны изиԥхьаӡо.
Чамагәуа: арепатриациазы аминистрра аҳәаақәа ырҭбаатәуп

"Сгәаанагарала иахьа иҳамоу аминистрра аҳәаақәа ҳарҭбаар еиӷьуп. Арепатриациа ахаҭа заҳҭаху Аԥсны иашьагәыҭоу аԥсуа жәлар ҳхыԥхьаӡара еиҳахарц азы ауп. Иахьатәи амш азы аиаша ҳҳәозар ииаӡӡауа ажәларқәа рхыԥхьаӡараҟны ҳаҟоуп. Ххы аиқәырхара ҳнапаҟны ауп иахьыҟоу. Изааӡарызеи егьырҭ атәылақәа рҟынтәи зҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь нхара иаауа маҷуп. Ҳхыԥхьаӡара иҵегьы еизҳар ҳҭахызар, иара аминистрра арепатриациа мацара акәымқәа адемографиагьы иазкны алшара роуа иҟаҵатәуп. Ҳауаажәлар арепатриантцәа рнаҩсгьы араҟа инхо ахәыҷы рацәа аҭаацәарақәа ҩныда иҟоу убра рыхәҭаа ҟало, аҩныҵҟатәи адемографиа ҳзацхраар, иахьатәи аамҭазы иаҳа алҵшәа ҟалон. Ус еиԥш агәаанагара рымоуп егьырҭ сҩызцәа адепутатцәагьы",- иҳәеит Чамагәуа

Арепатриациазы аҳәынҭқарратә еилакы министрраны иҟаҵан ҳазҭоу ашықәс лаҵарамза 4 рзы.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0