Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ахсалба: афинанстә цхыраара ыҟамкәа, аҭҵааратә усура инарҵауланы иузымҩаԥгом

© Sputnik / Томас ТхайцукАсида Ахсалба
Асида Ахсалба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҭҵааратә усура афинанстә цхыраара ада изышьақәгылом ҳәа азгәалҭеит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы Аԥсны аекологиатә аинстиут аузуҩ, ААУ адоцент Асида Ахсалба.
Ахсалба: афинанстә цхыррагӡада инарҵаулан аҭҵааратә усура узымҩаԥгом

"Аинститут афинанстә цхыраара амоуп, агрантқәа ыҟоуп. Ашықәс анҵәамҭазы имҩаԥаагоз аҭҵаарақәа реихшьаала ҟаҵахоит. Аха ари азҵаара даара ихадароуп, афинанстә цхыраагӡада инарҵауланы ауснагӡатәқәа рымҩаԥгара даара ицәгьоуп. Иҟоуп ахимиатә анализ ахьыҟаҵатәу. Аҳауа даара аҽаԥсахит, уи хылаԥшра аҭалатәуп.  Абразиатә процессқәа иахьа даара актуалра рымоуп Аԥсны азы. Иахьа Шәача, Тҟәаԥс имаҷуп зыԥсы зшьо рзы еиҿкаау аҟәарақәа, амшынӡы ацқьара ацәмаҷхеит ахимиатә еилазаашьала. Иахьа ирацәоуп амшын ихрыжьло агәам-сам, уи анырра шыҟанаҵо азы аҭҵаарақәа мҩаԥгалатәуп, арҭ аусурақәа зегьы афинанстә цхырара рҭахуп", — ҳәа азгәалҭеит Ахсалба.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0