Урыстәылатәи аруаа рзы Аԥсны аҩнҿыцқәа дыргылеит

© Sputnik Томас ТхайцукАԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа
Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа рзы иргыланы иалгеит анхарҭа ҩнқәа ԥшьба.

АҞӘА, ажьырныҳәа 11 - Sputnik. Анхарҭа ҩнқәа ԥшьбеи 150-ҩык рҟынӡа ахәыҷқәа здызкылар зылшо ахәыҷбаҳчеи рыргылара хдыркәшеит Аԥсны иҟоу урыстәылатәи аррамаҵзурауаа рзы ҳәа аанацҳауеит арратә округ апресс-маҵзура.

Аҩнқәа амшынԥшаҳәа 800 метра инацәыхараноуп ишгыло. Ауадақәа зегьы амаҵзуратә нхарҭа афонд иаҵаркуп, анхараз иахәҭаны иҟоу абзазаратә мыругақәеи аҩнымаҭәеи рыла еиҿкаауп, ахәыҷбаҳча акәзар, аекологиацқьатә материалқәа ирылхуп ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Иахьазы ахәыҷбаҳчаҿ аусзуҩцәа ргәыԥ аиҿкаара рыгәҭакыуп. Аԥыжәара рырҭоит аррамаҵзурауаа рҭаацәара алахәылацәа, ахәыҷқәа аус рыдулараз аԥышәа змоу.

Уи адагьы арратә еиҿкаара аҵакыраҿы аргылара иаҿуп ашкол ахыбра.

Ажәабжьқәа зегьы
0