Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Мадуро изинмчра азхарҵом

© Sputnik / Сергей Гунеев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВенесуелатәи аруаа рыхәҭак Мадуро изинмчра азхарҵом
Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Мадуро изинмчра азхарҵом - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аруаа рыхьӡала аҳәамҭа ҟаиҵеит уаанӡа Венесуелатәи абахҭаҟынтәи абналара зылшаз, боливариантәи агвардиа алеитенант еиҳабы Хосе Идальго. Абри атәы аанацҳауеит аканал NTN24.

АҞӘА, ажьырныҳәа 17 – Sputnik. Венесуелатәи аруаа рыхәҭак Николас Мадуро изинмчра азхарҵомҳәа аҳәоит РИА Новости, аканал NTN24 адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

"Ҳара Николас Мадуро Морос Венесуела ахадак иҳасабала дазхаҳҵом, адунеи ауаажәларрагьы ирылаҳҳәоит атәылаҿ амчра ԥаршеирыла анапахьы ишааго", - ҳәа иҳәеит боливариантәи агвардиа алеитенант еиҳабы Хосе Идальго перутәи ателеканал UCI аҿы.

Вашингтон Мадуро имчра мап ацәнакуеит - Sputnik Аҧсны
Вашингтон Мадуро имчра мап ацәнакуеит

Аруаа ргәыԥАмилаҭтә ассамблеиа ахада Хуан Гуаидо Венесуела аамҭалатәи ахадас дшазхарҵо рҳәеит.

Мадуро атәылаҿ аполитикатә ԥсҭазаара залахәра еиԥиҟьаз аоппозициатә парламент уаанӡа атәылаҿ адемократиатә режим аиҭашьақәыргылара зхы алазырхәуа аруааи аграждантә тәылауааи рамнистиазы аӡбра аднакылахьан.

Гуаидо иакәзар иҳәеит дшазыхио Венесуела ахада инапынҵақәа рыҵагылара.

Венесуела ахада Николас Мадуро ажьырныҳәа 10 рзы аҭоубашьҭаҵара мҩаԥигеит 2019–2025 шықәсқәа рзы Венесуела ахадак иҳасаб ала. Америкатәи аҳәынҭқаррақәа реиҿкаара Мадуро изинмчра азхарымҵеит, Парагваи акәзар адипломатиатә еизыҟазаашьақәа ааннакылеит.

Уаанӡа алатиноамерикатәи агәыԥ "Группы Лимы", Мексика аалхны, аҳәамҭа ҟарҵахьан Мадуро дшазхарымҵо азы. Абри аҩыза апозициа аанакылоит Еиду Аштатқәагьы.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0