Абылра иаҿу атанкерқәа Керчтәи аӡыбжьахалаҿ аӷбақәа рныҟәара иаԥырхагам

© Foto / Следственный комитет РФ / Амедиаҵәахырҭахь аиасраТушение пожара на танкерах в Керченском проливе
Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абылра иаҿу аӷбақәа Урыстәыла Амшын Еиқәа амшынтә ҵакырахь иҭалеит, аха иаанкылан анеитралтә ӡқәа рҟны.

АҞӘА, ажьырныҳәа 24 – Sputnik. Абылра иаҿу атанкерқәа Керчтәи аӡыбжьахалаҿ аӷбақәа рныҟәара иаԥырхагам ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Тушение пожара на танкерах в Керченском проливе - Sputnik Аҧсны
Амца зкыз атанкерқәа рҟынтә ибжьаӡыз ауаа рыԥшаара иаҿуп

Иара убасгьы иҟан адырра, абылра иаҿу аӷбақәа Урыстәыла Амшын Еиқәа амшынтә ҵакырахь иҭалеит, аха иаанкылан анеитралтә ӡқәа рҟны ҳәа.

Амаҵзура адыррақәа рыла, амца атәара иаҿуп атанкерқәа рҿы. Шьыжьы инаркны аиқәырхаратә операциа мҩаԥысуеит. Хабарда ибжьаӡны иҟоу амшынуаа макьанагь иԥшаам. Иҟоуп агәаанагара урҭ амца зку атанкерқәа рыҩныҵҟа иҟазар ҟалоит ҳәа.

Танзаниа абираҟ иаҵагыланы иӡсоз аӷбақәа "Канди", "Маэстро" амца ркит Керчтәи аӡыбжьахалаҿы. Аӷбақәа рҿы иҟан 32-ҩык амшынуаа: 12-ҩык еиқәырхоуп, 10-ҩык хабарда ибжьаӡит, аҽа жәаҩык ҭахеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0