Урыстәылатәи аруаа атехника ҿыц ԥыршәеит

© Фото : Пресс-служба ЮВОУрыстәылатәи аруаа атехника ҿыц ԥыршәеит
Урыстәылатәи аруаа атехника ҿыц ԥыршәеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атактикатә ҽазыҟаҵарақәа ирылахәын 400-ҩык рҟынӡа Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә база аррамаҵзурауаа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 29 - Sputnik. Атактикатә ҽазыҟаҵарақәа раан 400-ҩык рҟынӡа Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә база аррамаҵзурауаа "аӷа" икәылӡтәы техника ҭадырхеит арадиолокациатә станциа ҿыц "Соболятник" ахархәарала. Абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә база апресс-маҵзура.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуан аполигон "Ҵабал" аҿы.

Аобиектқәа рҭаԥшыхәреи рҭархареи рзы ахы иархәан 100 инеиҳаны атехника–артиллериатә шьақәгылақәа "Акация", ареактивтә системақәа "Град", 120-мм иҟоу аминометқәа.

Раԥхьаӡа акәны жәаба рҟынӡа станциа "Соболятник" арратә базахь иааган ииасыз ашықәс, абҵарамзазы, абџьар ҿыци арратә техника ҿыци рыла абаза аиқәыршәара аҳәаақәа ирҭагӡаны.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0