Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҭарба аԥсыӡкразы аԥҟарақәа реилагаразы: ауаҩы азакәан дацәшәартә еиԥш иҟаҵатәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАстамур Тарба
Астамур Тарба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Гагреи Пицундеи аԥсыӡкра аганахьала ицәырҵыз азҵаарақәеи ауаа ирымоу агәынамӡареи атәы иалацәажәан Аԥсны Жәлар реиазараҿы аграртә политикеи, аекологиеи, аԥсабаратә мазареи рзы аилак аилатәараҿы ҳәа азгәеиҭеит уи аилак аханатәаҩы Асҭамыр Ҭарба.
"Хра злоу ахҭысқәа": Ҭарба аԥсыӡкразы иҟоу аилагарақәа ирызкны

"Иахьазы аԥсыӡкра аганахьала иҟоу аԥҟарақәа реилагаразы ауаҩы ахараԥса идҵан дацәуршәартә еиԥш иҟам, Аԥсны аекологиатә маҵзура иамам ус еиԥш азин. Зегьы иреиҳау ахараԥса х-нызықь мааҭ роуп иҟоу,  ауаҩы иахәҭамкәа иикыз аԥсыӡ капанны иақәу ахараԥса ишәоит, аха анаҩс аԥсыӡ иара ихаҭа изаанхоит.  Аилатәараҿы иазыӡбан жәамш рышьҭахь, ари аус азы аҭакԥхықәра зду зегьы еизганы ҳаилацәажәарц. Азакәан аҿы иҟоу аграқәа зегьы еилҳаргарц, анаҩс азакәан апроект аус адуланы, ауаҩы хәыҷык уи дацәшәартә еиԥш иҟаҵаны, ашәҟәы аиҳабыра рахь иҳашьҭырц ҳгәы иҭоуп", - ҳәа азгәеиҭеит Ҭарба.    

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0