Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Хәарааԥҳа: аҭаацәара иалоу аԥҳәыс иаҳагьы лхы дацклаԥшуазароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукКама Хорава
Кама Хорава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҭаацәараҟны абзиабара зегьы ирыцкуп, иара убас аԥхәыс лҭеиҭԥш еснагь дацклаԥшуазароуп ҳәа азгәалҭеит арадио Sputnik аефир аҟны ан, анду Кама Хәарааԥҳа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Хәарааԥҳа аԥҳәыс илызкны

"Ишаҳдыруа еиԥш, аҭаацәараҟны уԥшәма имаҵ ууроуп, уҩны цқьазароуп, аԥҳәыс лҭеиҭпш дацклаԥшуазароуп. Есымша аҭыԥҳацәа ирасҳәоит:"Сыӡӷабцәа, аҭаацәара ҳалалеит ҳәа шәхы-шәгәы гәыгәҭыжьны иҟашәымҵан, есымша шәыԥшӡазароуп, есымша шәхаазароуп". Ажәытәан арԥыс аӡӷаб даниҳәоз асаркьеи ахҳәеи лыиҭон. Уи иаанагоз лхы ԥхьаҳәаны, асаркьа данԥшыланы лыҽлырԥшӡалар ауп ҳәа акәын. Аԥҳәыс иаҳагьы лхы дацклаԥшуазароуп, ахаҵа иҩны иԥырԥыруа  иҩноу аԥҳәыс лҭеиҭԥшгьы хазыназароуп. Ахацәа бзиа ирбоит иҿаԥхаҿаччо иҟоу аҳәса. Абарҭқәа зегьы ирыцлаԥшлатәуп", - ҳәа азгәалҭеит Хәарааԥҳа.

Хәажәкыра 8 рзы аҳәса Жәларбжьаратәи рымш азгәарҭоит адунеи атәылақәа жәпакы рҟны. Аԥсны официалла ныҳәатә ԥсшьара мшуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0