Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Бганба: агәамеизакырҭа ҿыц аргылара азҵаара аӡбаразы аамҭа ҳҭахуп

© Sputnik / Томас ТхайцукВалери Бганба
Валери Бганба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥыза-министр Валери Бганба аԥшьаша ажурналистцәа рзы имҩаԥигаз абрифинг аҟны иазгәеиҭеит Аҟәатәи агәамсамкажьырҭа азҵаара аӡбаразы аамҭа шаҭаху.
Бганба: агәамеизакырҭа ҿыц аргылара азҵаара аӡбаразы аамҭа ҳҭахуп

"Ҽнакала иҟоу ауадаҩра ҳзыӡбаӡом, џьаргьы ирмыӡбаӡацт. Сара сыззыҳәо акызаҵәык ауп – аамҭа. Апроблема иҟоу аӡбара ҳаҿуп, ақалақь агәаны аҟьамсар акажьра шҽеим, инхогьы ишырзеицәоу ззеилымкаауа уаҩ дыҟаӡам. Ачҳара уадаҩуп, аха хәыҷык иҳачҳароуп. Абарҭ амзақәа дара ауаагьы  ҳацын, ирбон шаҟа иуадаҩыз аҭыԥ аԥшаара. Жәлар реизара адепутатцәа ҳрыҳәеит, ҳрацәажәеит, аҭыԥ ҳаԥшааит. Гәылрыԥшь араион ахада адырра сиҭеит, аиԥылара ыҟоуп, ажәлар срацәажәоит, сгәы иаанагоит азҵаара ҳаӡбап ҳәа. Аинвестициатә программа 120 миллион мааҭ алоуп. Уи ашырҳәа иоурыжьӡом, ргәы иаанамгааит аԥара анааилак, аӡәы иџьыба иҭаҵаны дыбналаны дцоит ҳәа", - азгәеиҭеит Бганба.

Аԥыза-министр дазааҭгылеит убасгьы агәамсамеизакырҭа аргылара аԥара шазоурыжьуа, уи азы амыругақәа шыԥшаатәхо.

Шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ажәабжьқәа зегьы
0