Мамзышьха амца акит

© Foto / МЧС РАМамзышьха амца акит
Мамзышьха амца акит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцакра ахьыҟалаз аҭыԥ аҟынӡа анеира ахьыуадаҩу азы Аԥсны АҶА авертолиот рхы иадырхәарц ргәы иҭоуп.

АҞӘА, мшаԥы 7 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Гагратәи ашьхақәа иахьрыҵаркуа абнара амца ацралеит, абри атәы Sputnik акорреспондент адырра лырҭеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзураҟны.

Гындиа: Аԥсны абна ахала амца акны иҟамлацт

Амцакра шыҟалаз гәарҭеит амҽыша, мшаԥы 7 рзы. Аусбарҭа адыррақәа рыла, Мамзышьха анаарақәа руак абылра иаҿуп. Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа авертолиот ала абылра ахьыҟалаз аҭыԥ дахыԥраан игәеиҭеит.

"Амцакра ахьыҟалаз аҭыԥ аҟынӡа Аԥсны АҶА автомашьына ҷыдақәа анеира ахьырцәыуадаҩу азы амцарцәаразы аусбарҭа авертолиот рхы иадырхәарц аминистр аӡбара идикылеит", – азгәарҭоит АҶА апресс-маҵзураҿы.

Амцакра амҽхаки амзызқәеи реилкаара иаҿуп.

© Foto / МЧС РАМамзышьха амца акит
Мамзышьха амца акит - Sputnik Аҧсны
1/2
Мамзышьха амца акит
© Foto / МЧС РАМамзышьха амца акит
Мамзышьха амца акит - Sputnik Аҧсны
2/2
Мамзышьха амца акит
1/2
Мамзышьха амца акит
2/2
Мамзышьха амца акит

 

Ажәабжьқәа зегьы
0