Ҭаацәала аԥсшьаразы иреиӷьу ақалақьқәа алыркааит

© Sputnik / Алексей Даничев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анхарҭа заа аҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru аекспертцәа ҭаацәала, ахәыҷқәа рыцны аԥсшьара еиҳа бзиа иахьырбо ақалақьқәа рыӡбахә рҳәеит.

АҞӘА, мшаԥы 9 - Sputnik. Урыстәылаа ҭаацәала аԥсшьаразы еиҳа иреиӷьны иршьо ақалақьқәа иреиуахеит Санкт-Петербург Tvil.ru агәаанагарала.

Tvil.ru адыррақәа рыла аԥсшьаразы еиҳа изазҵаауаз атәылақәа иреиуан Аԥсны

Ари ақалақь аҿы бжьаратәла уахыки-ҽнаки рыла анхаразы 3,1 нызқь мааҭ шәатәуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Аҩбатәи аҭыԥ ннакылеит - Севастополь (2,6 нызқь мааҭ), ахԥатәи – Казань (3,2 нызқь мааҭ), нас, Москва (4,2 нызқь мааҭ), Иарославль (2,8 нызқь мааҭ).

Ареитинг шьақәдыргылеит анхарҭа заа аҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru аекспертцәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0