Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аҩӡба: "Ашҭа лаша" араӡын медал ахьанаршьаз ҳгәы еихьнашьуам

© Sputnik / Томас ТхайцукАилахәыра "Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи" аҩыҟаҵаҩ хада Валери Аҩӡба
Аилахәыра Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи аҩыҟаҵаҩ хада Валери Аҩӡба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аилахәыра "Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи" аҩыҟаҵаҩ хада Валери Аҩӡба арадио Sputnik аҟны иҳәеит иҭрыжьуа аҩы «Ашҭа лаша» аицлабраҟны иааннакылаз аҭыԥ ишазыҟоу.
Аҩӡба: "Ашҭа лаша" араӡын медал ахьанаршьаз ҳгәы еихьнашьуам

"Ҳгәы еихьнашьӡом, избанзар аицлабра еицлаброуп есқьынагьы ахьтәы медал умоуар ҟалоит. Ҳара ҳзы ҳамҭа бзиоуп, ҳамҭа дууп. Урыстәыла Ҟрым инаркны ирымоу аҩқәа зегьы цәырыргеит. Уаҟа ҳара ҳҩы аҩбатәи аҭыԥ мацара ҳәа акәым араӡын медал агеит. Уаанӡа аҩы "Ашҭа лаша" акымкәа ахьтәы медалқәа агахьан. Ҳара ҳгәы каҳажьӡом, ԥхьаҟа ҳцалоит", - иҳәеит Аҩӡба.

Аԥснытәи аҩқәа Краснодартәи аиндаҭлараҿы араӡны рҽаԥсартәит

ХХI –тәи Жәларбжьаратәи   адегустациатә еицлабраҟны "Лада Урыстәыла-2019" аҟны Аԥснытәи аҩқәа "Ашҭа лашеи" "Шардонеи2 араӡын медалқәа ирыԥсахеит. "Ашҭа лаша" ҭрыжьуеит аилахәра "Аԥсны аҩқәеи аӡқәеи" Аҟәатәи рзауад аҟны,"Шардоне" ахатә ҩыҟаҵарҭа "Аргәын Иашҭа" Ҟәланырхәа. Сынтәа аицлабрахь инашьҭын Урыстәылеи Аԥсныи Ермантәылеи рҟынтәи 186 хкы аҩқәа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0