Кәарцхьиаԥҳа Ҟрым азы: ашьхақәа алаҳамҵозар, Аԥсны ахьҳгәаланаршәо ыҟоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукСариа Кәарцхьиаԥҳа
Сариа Кәарцхьиаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Sputnik акорреспондент Сариа Кәарцхьиаԥҳа ҭелла ажәабжь аалыцҳаит Аԥснытәи ажурналистцәа рзы Ҟрымҟа иеиҿкаау атур шымҩаԥысуа. "Ҟрымтәи аекспедициа. Зегьы лабҿаба" апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны мшаԥы 19 инаркны 23-нӡа Аԥснытәи ажурналистцәа адгьылбжьахалаҟны иҟазаауеит.
Кәарцхьиаԥҳа Ҟрым азы: ашьхақәа алаҳамҵозар, Аԥсны ахьҳгәаланаршәо ыҟоуп

"Амҩа хәыҷык ҳарааԥсеит, избанзар машьынала ацара ус имариам, аха ибзианы ҳрыдыркылеит. Аиашазы, ашьыжь ҳанааи, аԥсуа ҩнаҭа ҳаҭаазшәа агәаанагара соуит, ачеиџьыка ҳадыргалт. Ауаҩы дҳацуп, Ҟрым аҭоурых ҳзеиҭазҳәо. Раԥхьатәи амш азы Севастополь ҳаҟан, аҩбатәи амш азы - Иалта, ахԥатәи амш - Ҟрым иҟоу аҭыԥқәа ҳбоит. Аԥшьаҭыԥқәа, абаашқәа, ауахәамақәа - араҟа зегьы ҳгәаԥхоит, Иалта даараӡа иԥшӡарҭоуп, ганкахьала Аԥснытәи апеизажқәа ҳгәаланаршәеит. Аха ашьхақәа ртәы уҳәозар, Аԥсныи Ҟрыми еиԥшӡам, ашьхақәа ҳәа ирԥхьаӡо ҳара ҳзы ишьхақәам", - ҳәа азгәалҭеит Кәарцхьиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0