Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арда Ашәба: Чачхадыл аԥсуаа иртәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАрда Ашуба
Арда Ашуба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амшаԥныҳәа хымыш шагу - аԥшьашаҽны аԥсуаа ақьырсиан динхаҵара ныҟәызго аҭаацәарақәа иазгәарҭоит Чачхадыл. Уи амҩаԥгашьа атәы дазааҭгылоит аҵарауаҩ, Апсуаҭцааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.
Аҵарауаҩ Арда Ашәба аԥсуаа иныҟәырго аныҳәара Чачхадыл дазааҭгылоит

"Чачхадыл ҩбаны аҽашоит: аҿацәа ртәи, ажәцәа ртәи ҳәа. Амҽыша- мшаԥуп, чачхадылеишәа аԥшьашаҽны ауп ианыҟарҵо. Раԥхьаӡа ажәла дәылганы, "Анцәа улԥха ҳаҭ!" ҳәа мышьҭабзиала икарыԥсоит. Аԥҳәыс аӡы аалгоит, лҭаацәа лныҳәоит, нас ажәла дәылган икалыԥсоит. Ахәылбыҽха аишәа дыргылоит аԥсцәа рзы, чгахьала. Иаҳҳәап ахәылчаԥа акаҷбеи аҭаны, аҟәыдчаԥа, аҳалуа цхала иҷыҷны, ацхаӡҩа уҳәа. Чачхадыл аԥсуаа иртәуп", — иҳәеит аҵарауаҩ.

Ахәылчаԥа, амгьал, аҟаб: Ицқьоу аԥшьаша - Чачхадыл аԥсуаа рытрадициаҟны

Арда Ашәба иажәақәа рыла, аҭаацәа рҿы алԥсаа дыҟазар инамыцхәны иҟарҵоит чачхадыл, ахьыԥшы дыҟазар ҳәа. 

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ажәабжьқәа зегьы
0