Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арсалиаԥҳа "Аҵх амузеи аҟны" иазкны: Аԥсны уи амҽхак аҽарҭбаар ҳҭахуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЕльвира Арсалиаԥҳа
Ельвира Арсалиаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиаԥҳа арадио Sputnik аҟны еиҭалҳәеит "Аҵх амузеи аҟны" акциа иазҿлымҳау рхыԥхьаӡара есышықәса иазҳауеит ҳәа.
Арсалиаԥҳа "Аҵх амузеи аҟны" иазкны: Аԥсны уи амҽхак аҽарҭбаар ҳҭахуп

"Аныҳәа иаҳа-иаҳа азҿлымҳара арҭоит аҭааҩцәа. Есышықәса аҳҭнықалақь аҟны иҟоу амузеиқәа зегьы алахәуп. Иаҳҭахуп егьырҭ ақалақьқәа рҟны иҟоу амузеиқәагьы рхы аладырхәырц, абри акциа агеографиа азҳарц. Сынтәа асабша иақәшәеит, аха иаҭаар зҭаху рхыԥхьаӡара даара ирацәоуп", - лҳәеит Арсалиаԥҳа.
Лаҵарамза 18 рзы "Аҵх амузеи аҟны" акциа мҩаԥысуеит. Аԥсны ас еиԥш ауснагӡатә еиҿыркаауеит 2015 шықәса инаркны. Ашьыжь инаркны ҵхыбжьонынӡа амузеиқәа хәыда-ԥсада аҭааҩцәа рзы рышәқәа аартызаауеит.

Шәазыӡырҩы аудио. Инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0