Ааԥын блахкыга Sputnik аҭыхымҭақәа рыҟны

Анапаҵаҩра
Sputnik афотолентаҟны шәахәаԥшырц ишәыдаагалоит зегь реиҳа убла хызкуа ааԥынтәи афотоҭыхымҭақәа.

Ааԥын – Аԥсны реиҳа иԥшӡоу, иззыԥшу аамҭоуп. Аԥсабара еиуеиԥшым шәыгала иҽырбоит, шьыжьнаҵы иуҿахәмаруа амра ашәахәақәа ацәа уалырхуеит.

Ааԥынразы иҿыхоит амшын аԥшаҳәа. Амра иазхьаауаз ауааԥсыра адәахьы идәылҵуеит, амра рҽаҭаны итәоит.

Зегь раасҭа ааԥынра иазыԥшуп ашколхәыҷқәа. Лассы иааиуеит аԥсшьарамш дуқәа.

© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥын амшын ахь "шәарыцара" ицәырҵуеит аԥсыӡкцәа
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
1/20
Ааԥын амшын ахь "шәарыцара" ицәырҵуеит аԥсыӡкцәа
© Sputnik / Томас ТхайцукИҟоуп аиога еиҳа бзиа ибаны амра аԥхарра зҽазҭогьы.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
2/20
Иҟоуп аиога еиҳа бзиа ибаны амра аԥхарра зҽазҭогьы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥынра шааилак абарҵеиужьқәа рахь инеины акаҳуа инахәо инатәоит аҭыԥантәи ауааԥсыра
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
3/20
Ааԥынра шааилак абарҵеиужьқәа рахь инеины акаҳуа инахәо инатәоит аҭыԥантәи ауааԥсыра
© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥынтәи аԥсабара аҭыхразы асахьаҭыхыҩ еиҳа убла хызкуа аԥшшәхәқәа алихуеит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
4/20
Ааԥынтәи аԥсабара аҭыхразы асахьаҭыхыҩ еиҳа убла хызкуа аԥшшәхәқәа алихуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАшколхәыҷқәа рҵара хдыркәшеит, раԥхьаҟа ирзыԥшуп аԥхынтәи аԥсшьарамшқәа.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
5/20
Ашколхәыҷқәа рҵара хдыркәшеит, раԥхьаҟа ирзыԥшуп аԥхынтәи аԥсшьарамшқәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥын – аҟәатәи амшын аԥшаҳәаҿы ашәҭқәа рыфҩыхаа лаҳалаҳауеит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
6/20
Ааԥын – аҟәатәи амшын аԥшаҳәаҿы ашәҭқәа рыфҩыхаа лаҳалаҳауеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥшәмацәа адәахьы идәылыргоит рыҩнытәԥстәқәа ршьапеиҵыхразы.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
7/20
Аԥшәмацәа адәахьы идәылыргоит рыҩнытәԥстәқәа ршьапеиҵыхразы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАшьыжь аԥсаатә рашәаҳәабжь хаа уарҿыхоит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
8/20
Ашьыжь аԥсаатә рашәаҳәабжь хаа уарҿыхоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАсахьаҭыхыҩцәа асахьа ссирқәа раԥҵаразы агәаҳәара рызҭо ааԥын аԥштәқәа рылаԥш хырхуеит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
9/20
Асахьаҭыхыҩцәа асахьа ссирқәа раԥҵаразы агәаҳәара рызҭо ааԥын аԥштәқәа рылаԥш хырхуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри алагьы амреи амш бзиеи иреигәырӷьоит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
10/20
Ари алагьы амреи амш бзиеи иреигәырӷьоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукИҟоуп зхала анеиааира бзиа избо, ма иреиӷьишьо ашәҟәыҩҩы иаԥҵамҭа зҽалазхало.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
11/20
Иҟоуп зхала анеиааира бзиа избо, ма иреиӷьишьо ашәҟәыҩҩы иаԥҵамҭа зҽалазхало.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмҳаџьыраа рыԥшаҳәаҿы аԥсыӡкыҩцәа рус иазҿлымҳауп.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
12/20
Амҳаџьыраа рыԥшаҳәаҿы аԥсыӡкыҩцәа рус иазҿлымҳауп.
© Sputnik / Томас ТхайцукЧики Никеи уанрывагылоу иухамшҭуа акадрқәа ҟалоит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
13/20
Чики Никеи уанрывагылоу иухамшҭуа акадрқәа ҟалоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥын - агәҭахәыцрақәа ираамҭоуп.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
14/20
Ааԥын - агәҭахәыцрақәа ираамҭоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАсыԥсақәа ихырҩоз ашьха ҳаракқәа рыԥшшәы рыԥсахуеит
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
15/20
Асыԥсақәа ихырҩоз ашьха ҳаракқәа рыԥшшәы рыԥсахуеит
© Sputnik / Томас ТхайцукАмра гәхьаазгоз аҳҭнықалақь ауааԥсыра аамҭак шаароулак адәахьы ицәырҵуеит.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
16/20
Амра гәхьаазгоз аҳҭнықалақь ауааԥсыра аамҭак шаароулак адәахьы ицәырҵуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАқалақь анҭыҵ зынӡа аҽакала иԥшӡоуп ааԥынра
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
17/20
Ақалақь анҭыҵ зынӡа аҽакала иԥшӡоуп ааԥынра
© Sputnik / Томас ТхайцукАаԥынра "иацышәҭуеит" аҭыԥантәи аҭыԥҳацәагьы
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
18/20
Ааԥынра "иацышәҭуеит" аҭыԥантәи аҭыԥҳацәагьы
© Sputnik / Томас ТхайцукЗегь раасҭа амш бзиақәа иреигәырӷьоит ахәыҷқәа
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
19/20
Зегь раасҭа амш бзиақәа иреигәырӷьоит ахәыҷқәа
© Sputnik / Томас ТхайцукҲәарада, ааԥынразоуп амраҭашәамҭа еиҳарак улаԥш аныхнакуа.
Ааԥын блахкыга Аԥсны - Sputnik Аҧсны
20/20
Ҳәарада, ааԥынразоуп амраҭашәамҭа еиҳарак улаԥш аныхнакуа.
Ажәабжьқәа зегьы
0