Зшьауӷа зхызымгац ахаҵа Аԥсны аҳәаа ахысра иҽазишәеит

© SputnikАԥсуа-аурыс ҳәаа
Аԥсуа-аурыс ҳәаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла атәылауаҩ Ԥсоу иаԥну аҳәынҭқарратә ҳәаала аӡы дырсырц дшаҿыз дааныркылеит.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсныҟа аҳәаа ахысра игәҭакны аӡы дырырц даҿын ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АшәМ аҳәаахьчаратә Усбарҭа апресс-маҵзура.

Аҭаҭын зҭаҵәаху аҭыԥ маӡа - Sputnik Аҧсны
Аконтрабандатә ҭаҭын аалыҵ аҳәааҿ ирбаандаҩуп

Иааныркылаз иажәақәа рыла, иара Гагра инхоз иуак иахь амҩа дықәын, "аԥсҭазааратә ҭагылазаашьа уадаҩ иахырҟьаны".

Иаанкылаз ихаҭара анышьақәыргылаха, еилкаахеит иара изныкымкәа ашьаусҭҵаара дшаҵанакхьо.

Уаанӡа, 29-шықәса зхыҵуаз ахаҵа Аԥсныҟа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала аҳәаа аҭалара дшаҿыз даанкыланы ддырхынҳәхьан.

Уажәы аҳәынҭқарратә ҳәаа закәандарыла иахысразы иганахьала ашьаус хацыркуп.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0