Минск аныҳәаз иҟаз аԥжәарақәа рзы ҩыџьа урыстәылаа ахара рыдҵоуп

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахҭыс ҟалеит Белоруссиа ахьыԥшымра амшныҳәазы, ԥхынгәы 3 рзы. Апиротехника атҟәацра иахҟьаны аԥҳәыс дҭахеит, жәаҩык ауааԥсыра аахақәа роуит.

АҞӘА, ԥхынгәы 17 – Sputnik. Минск аныҳәаз иҟаз апиротехника аԥжәарақәа рзы ҩыџьа урыстәылаа ахара рыдҵоуп ҳәа аанацҳауеит Sputnik Беларусь.

Ахарадҵара мҩаԥгоуп Белоруссиа ашьаустә Закәанеидкыла ахәҭаҷ 299 (Ауаҩԥсы иҭахара алзыршаз апиротехникеи арԥжәагатә маҭәашьарқәеи рхархәара аԥҟарра аилагараз) инақәыршәаны.

Урыстәыла ацҳаражәҳәарҭаҿы иазгәарҭеит аконсултә усзуҩцәа иаанкылоу ацхыраара рыҭаразы иахәҭоу зегьы шыҟарҵо.

Ииасыз амчыбжь азы иаанкыло ирҭан аконсултә ҟәша аусзуҩцәа. Иаанкыло рҩыџьагьы ргәабзиара шьақәыртәоуп, раанкылара аҭагылазаашьазы шшыԥхьыӡ рымам.

Белоруссиа ахьыԥшымра Амш азы апиротехника тҟәацит. Дҭахеит 64-шықәса зхыҵуа аԥҳәыс. Жәаҩык ахәышәтәырҭахь инагоуп.

Белоруссиа ашьаусҭҵааратә Еилакы ҩыџьа урыстәылатәи аилахәыра "Пиро-Росс" аусзуҩцәа ааннакылеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0