Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Маланиаԥҳа еиҭалҳәеит аҵыхәтәантәи аамҭазы илеиуа ақәа русура ишаныԥшыз

© Sputnik / Томас ТхайцукАтуристтә фирма "Аԥсуа - Тур" адиректор хада Елизавета Маланиаԥҳа
Атуристтә фирма Аԥсуа - Тур адиректор хада Елизавета Маланиаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атуристтә фирма "Аԥсуа - Тур" адиректор хада Елизавета Маланиаԥҳа арадио Sputnik аҟны илҳәеит аҵыхәтәантәи аамҭазы илеиуа ақәа русура ишаныԥшыз.
Маланиаԥҳа: ақәоурақәа ирыхҟьаны аныҟәарақәа алзхо аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара иацлеит

Сынтәа ԥхынгәымзазы ақәоурақәа маҷым, уи иахҟьаны амшынҭалара аӡәырҩы иазылырхуаз аԥсшьараамҭа даҽакала ихадырҭәаауеит.

"Ҳусура иаҿырԥшны иаҳҳәозар, ақәоурақәа ҳахәеит ҳҳәар ауеит, избанзар аныҟәарақәа рахь ицо аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара иацлеит. Еиуеиԥшым аҭыԥ ԥшӡарақәа рҭааразы ашәҟәы рҽанырҵоит", - ҳәа азгәалҭеит Маланиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0