Марина Цветаева лыҩны-музеи аҿы Варвара Бубнова лусумҭақәа цәыргақәҵахоит

© Sputnik / Александр Поляков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВарвара Бубнова "Автопортрет".
Варвара Бубнова Автопортрет.  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ацәыргақәҵа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥгахоит иапониатәи аҿыханҵа иазкны амастер-классқәеи асахьаҭыхыҩцәа рԥылареи.

АҞӘА, нанҳәа 1 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Марина Цветаева лыҩны-музеи аҿы имҩаԥгахоит 1920-1960 шықәсқәа раан Иапониа иҭыхыз Варвара Бубнова лусумҭақәа рцәыргақәҵа. Ацәыргақәҵа аартуп нанҳәа 9 инаркны цәыббра 15 рҟынӡа.

"Нанҳәа 9 инаркны цәыббра 15 рҟынӡа Марина Цветаева лыҩны-музеи аҿы имҩаԥгахоит 1920-1960 шықәсқәа раан Иапониа иҭыхыз Варвара Бубнова лусумҭақәа рцәыргақәҵа. Апеизажқәа, апатреҭқәа, автопатреҭқәа ирацәоуп арахь иаагахо. Варвара Бубнова Аҟәа данынхоз арҭ аусумҭақәа зылҭоз дрыҳәон Урыстәыла аҳәаақәа ирҭырымгарц. Аколлекциа иџьоушьаратәы еиқәхеит", - ҳәа аҳәоит аҩны-музеи асаит адырраҭараҿы.

Ацәыргақәҵа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥгахоит иапониатәи аҿыханҵа иазкны амастер-классқәеи асахьаҭыхыҩцәа рԥылареи.

Аԥсны зҽаԥсазтәыз асахьаҭыхыҩ Варвара Дмитри-иԥҳа Бубнова диит лаҵара 17, 1886 шықәса рзы, Санкт-Петербург.

1922-1958 шықәсқәа раан Иапониа дынхон, аус луан, аурыс бызшәеи алитературеи дрырҵаҩын. Бубнова — Иапониа аурыс бызшәеи акультуреи раларҵәаразы хәы змаӡам Акарона аорден ланашьан.

1958 шықәса рзы Варвара Бубнова Аҟәаҟа нхара ҳәа диасуеит.

Лыԥсҭазаара далҵуеит хәажәкыра 28, 1983 шықәса рзы Ленинград. Анышә дамадоуп Аҟәа.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0