Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа

© Sputnik / Томас ТхайцукАдесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳауа-десанттә ар рымшныҳәа азгәарҭоит нанҳәа 2 рзы.

АҞӘА, нанҳәа 2– Sputnik. Аԥсны аҳҭнықалақь агәҭаҿы адесанттә ар рымшныҳәа азгәаҭара мҩаԥысуеит.

© Sputnik / Томас ТхайцукАдесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа

Аҳауа-десанттә ар рымшныҳәа Аҟәа иазгәарҭоит нанҳәа 2 рзы, Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеран Ҳасан Ҳаразиа анышә дахьамадо аҭыԥ аҟынтә. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониа абаҳча маҷ аҽы рҽеизыркит адесанттә ар рыррамаҵзурауаа. Ирацәаҩуп зхыҷқәа зыманы иааизгьы.

© Sputnik / Томас ТхайцукАдесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа

Сынтәа, Аԥсны аҳаир-десанттә ар шьаҭаркуижьҭеи 11 шықәса ҵит.

Аҳауа-десанттә ар рымшныҳәа азгәарҭоит нанҳәа 2 рзы. 1930 шықәса абри амш аҽны Москватәи арратә округ Воронеж амҵан рҽазыҟаҵараан раԥхьаӡа акәны апарашиутқәа рыла итәеит 12-ҩык адесантцәа.

© Sputnik / Томас ТхайцукАдесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа - Sputnik Аҧсны
Адесантцәа рныҳәа мҩаԥыргоит Аҟәа
Ажәабжьқәа зегьы
0