Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Зыхәба еиҭеиҳәеит Ԥсҳәы абжьыҭарақәа ианрылага

© Sputnik / Томас ТхайцукԤсҳәы ақыҭа ахада Даниил Зыхәба
Ԥсҳәы ақыҭа ахада Даниил Зыхәба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ԥсҳәы ақыҭа ахада Даниил Зыхәба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ақыҭаҟны ианаамҭаз алхырҭатә ҭыԥ аартын ҳәа.
Зыхәба еиҭеиҳәеит Ԥсҳәы абжьыҭарақәа ианрылага

"Алхратә комиссиа хада аҟынтәи абиллиутенқәа дәықәырҵеит иацы Аҟәантәи Ԥсҳәыҟа. Сара сзымхалеит. Алхратә ҭыԥ аҟны иҭынчны абжьыҭарақәа мҩаԥысуеит ҳәа агәаанагара ҳамоуп, уаҟа еснагь иҭынчран. Абжьыҭара зхы алазырхәыр зылшо рхыԥхьаӡара шә-ҩык рҟынӡа иназынаԥшуеит. Аха Аҟәа иаанхақәазгьы изымхалаз ыҟоуп. Егьыс зегьы еиқәыршәоуп. Аимадара ҳамоуп, ес- сааҭ абжьыҭара ацашьазы адыррақәа сырҭоит. Ԥсҳәыҟа ахалара зҭахыз рзы Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра амашьына ду дыргылеит иацы асааҭ 12 рзы, аҳаирплан ала амш иаҳнамҭар ҳәа ишәаны. Алхыҩцәа рхыԥхьаӡара 100 –ҩык рҟынӡа инаӡоит, изымхалақәаз Аҟәа аус зуагьы ыҟоуп. Сгәаанагарала 80-ҩык рҟынӡа алхыҩцәа Ԥсҳәы ақыҭаҟны иҟоуп иахьазы", - иҳәеит Зыхәба.

Аԥсны атәылауаа амҽыша, нанҳәа 25 рзы далырхуеит аҳәынҭқарра ахада.

Аҳәынҭқарра ахадарахьы иқәгылоуп акандидатурақәа жәба – Рауль Ҳаџьымба, Алхас Кәыҵниа, Олег Аршба, Асҭамыр Ҭарба, Алмас Џьапуа, Леонид Ӡаԥшьба, Шамиль Аӡынба, Асҭамыр Какалиа, Артур Анқәаб.

Абжьыҭаразы азин рымоуп зықәра наӡахьоу, аҩнуҵҟатәи атәылауаҩшәҟәы жәытәқәа зыԥсаххьоу Аԥсны атәылауаа зегьы.

Ажәабжьқәа зегьы
0