Сҭампыл Аԥсны ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур ҟалаӡом

CC0 / / Сҭампыл
Сҭампыл  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахада иалхрақәа актәи ртур мҩаԥысит алхырҭатә ҭыԥқәа 152 рҟны, акака алхырҭатә ҭыԥқәа аартын Москвеи Черкесски. Сҭампыл алхырҭатә ҭыԥ аартымызт.

АҞӘА, нанҳәа 26 - Sputnik. Аԥсны ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур Ҭырқәтәыла ақалақь Сҭампыл имҩаԥысӡом, абри атәы АКХ Жәларбжьаратәи апресс-центр аҟны имҩаԥысыз абрифинг аҿы иҳәеит Алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Аԥсны АКХ адыррақәа рыла, аҩбатәи атур ахь инеит 23,85% зауз иахьатәи Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи 21,97% зауз Алхас Кәыҵниеи.

Иара убас ахада иҭыԥ ахь егьырҭ акандидатцәа ироуит абыжьқәа рзеиԥш хыԥхьаӡараҟынтәи абарҭ апроцентқәа: Олег Аршба - 21,60%, Асҭамыр Ҭарба - 6,60% , Алмас Џьапуа - 2%, Леонид Ӡаԥшьба - 5,70%, Шамил Аӡынба - 4,14%, Асҭамыр Какалиа - 0,97%, Артур Анқәаб - 1,60%. Алхрақәа ирылахәын 86 138–ҩык алхыҩцәа, процентла уи шьақәнаргылоит 66,55%.

Аҩбатәи атур мҩаԥысраны иҟоуп цәыббра 8 рзы.

Аԥсны азакәанԥҵара инақәыршәаны, абиуллетен ҩыџьа инареиҳаны акандидатцәа алагалазар, аха урҭ рахьтә аӡәгьы далрымхыр, АКХ ишьақәнарӷәӷәоит зегь реиҳа абжьқәа зауз ҩыџьа акандидатцәа злахәу аҩынтә раан алхрақәа. Аҩбатәи атур мҩаԥыргоит актәи атур ашьҭахь ҩымчыбжьа ирхымгакәа.

Нанҳәа 25 рзы имҩаԥысыз абжьыҭарақәа рылҵшәақәа рыла, кандидаткгьы азеиԥш бжьқәа рҟынтәи 50%-и бжьыки ахьимоуз азы алхрақәа аҩбатәи ртур ҟалоит. Уи цәыббра 8 рзы имҩаԥысуеит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0