Ԥсҳәы ақыҭантәи абжьыҭира алхрақәа рзеиԥш еихшьаалақәа анырра рзыҟанаҵом

© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Заанаҵтәи адыррақәа рыла Рауль Ҳаџьымба аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит.

АҞӘА, цәыббра 9 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аҟәа араион Ԥсҳәы ақыҭантәи абжьыҭира алхрақәа рзеиԥш еихшьаалақәа анырра рзыҟанаҵом ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Рауль Хаджимба - Sputnik Аҧсны
Рауль Ҳаџьымба аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит

"Аԥсны АКХ макьаназы Ԥсҳәытәи алхырҭатә ҭыԥ аҿтәи абжьқәа рымԥхьаӡаӡацт. Аха алхыҩцәа рхыԥхьаӡара иахьырԥшны уи нырра дук ҟанаҵом", - иҳәоит Гогьиа.

Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур мҩаԥысит цәыббра 8 рзы. Заанаҵтәи адыррақәа рыла Алхас Кәыҵниа изы рыбжьы арҭеит 38 742-ҩык – 46,19%, Рауль Ҳаџьымба изы 39 741-ҩык – 47, 38%.

Зынӡа иааидкыланы цәыббра 8 рзы рыбжьы арҭеит 83 883-ҩык ауааԥсыра. Уи азеиԥш сиа ахыԥхьаӡараҟынтә иартәоит 65, 98%.

Абжьыҭара аофициалтә еихшьаалақәа Аԥсны АКХ ирыланаҳәоит цәыббра 9 рзы.

Аԥсны ахада иалхра аҩбатәи атур мҩаԥысит цәыббра 8 рзы. Еиндаҭлон Рауль Ҳаџьымбеи Алхас Кәыҵниеи.

Аамҭак ала иалырхуан ахада ихаҭыԥуаа – Аслан Барцыци (Рауль Ҳаџьымба) Дмитри Дбари (Алхас Кәыҵниа).

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0