Апансионат "Ауадҳара" атуристтә сезон иацнаҵар алшоит

© Sputnik / Томас ТхайцукГоры Ауадхары
Горы Ауадхары  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауадҳара сынтәа атуристтә сезон аадыртит лаҵарамза 15 рзы. Сынтәа, заа асы млеир - жьҭаара аҽеиҩнашаанӡа инахар ҟалоит.

АҞӘА, цәыббра 16 – Sputnik. Апансионат "Ауадҳара" азыхиоуп атуристцәа жьҭаарамза аҽеиҩнашаанӡа рыдкылара ҳәа Sputnik Аԥсны иазеиҭеиҳәеит апансионат аиҳабы Асҭан Арсҭаа.

Ауадҳара асезон аусура аҳауатә ҭагылазаашьа иадҳәалоуп.

"Асы млеир жьҭаарамзагьы аус ааулоит. Аԥсшьаҩцәа заанаҵы аҿаҵақәа ҟарҵахьеит. Иааиуа аҩымчыбжь иҭацәу ҭыԥ ҳамаӡам", - иҳәеит иара.

Ауадҳара жьҭаарамза анҵәамҭазоуп асы анлеило, аха ииасыз ашықәс азы абҵара 15 рзы ауп раԥхьатәи асы анлеиз.

Ауадҳара сынтәа атуристтә сезон аадыртит лаҵарамза 15 рзы. Жьҭаарамза абжаранӡагьы инахар ҟалоит. Сынтәатәи ашықәс азы ара аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара акыр еиҳан уаанӡа аасҭа.

Апансионат "Ауадҳара" Аԥснытәи ашьхарақәа ирыԥну Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аҿы иҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0