Ҩышықәса ибналан иҟаз Урыстәыла атәылауаҩ Ԥсоу даанкылоуп

CC0 / / Абаандаҩы
Абаандаҩы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашьауӷа анагӡаразы Афедералтә маҵзура анапынҵала 2017 шықәса раахыс Урыстәыла атәылауаҩ иԥшаара иашьҭан.

АҞӘА, цәыббра 18 – Sputnik. Ҩышықәса ибналан иҟаз Урыстәыла атәылауаҩ Ԥсоу аҳәааҿы дааныркылеит Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә аҿы иҟоу Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

30 шықәса зхыҵуа ахаҵа анаркотикатә маҭәашьарқәа закәаншьаҭада раахәареи, рыҵәахреи, рхархәареи, рыҭиреи хараны идҵоуп.

"Абри ахаҿы аҳәаа данахысуаз еилкаахеит ашьауӷа анагӡаразы Афедералтә маҵзура анапынҵала 2017 шықәса раахыс Урыстәыла иԥшаара ишаҿыз", - ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Усҟан иара абналара илшеит. Уажәы иара ишьҭазааҩцәа рахь днашьҭуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0