Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

"Иаку абилеҭ" ахархәарала Пицунда аԥыжәара амоуп

© Foto / АНО "ЕТД"Урыстәылантәи Аԥсныҟа "Иаку абилеҭ" ала аныҟәара
Урыстәылантәи Аԥсныҟа Иаку абилеҭ ала аныҟәара - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
"Иаку абилеҭ" ахәԥса: "Шәача – Гагра" - 380 мааҭ, "Шәача - Пицунда" - 420 мааҭ, "Шәача - Гәдоуҭа" - 460 мааҭ, "Шәача - Афон ҿыц" - 520 мааҭ, "Шәача - Аҟәа" - 560 мааҭ. Уаныхынҳәуа ахәԥса шыҟоу иаанхоит.

АҞӘА, жьҭаара 4 – Sputnik, Бадри Есиава. Пицунда, Аԥсны ақалақьқәа рыбжьара еиҳа асасцәа "Иаку абилеҭ" рхы иархәаны изҭаауа ҭыԥуп ҳәа Sputnik Аԥсны иазеиҭалҳәеит Иаку атранспорттә дирекциа апресс-маӡаныҟәгаҩ Елена Лосева.

Урыстәылантәи Аԥсныҟа "Иаку абилеҭ" ала аныҟәара хацыркын 2019 шықәса ԥхынгәы 24, ихыркәшахеит цәыббра 30 рзы.

Иаку абилеҭ - Sputnik Аҧсны
"Иаку абилеҭ" рхы иадырхәеит 500-ҩык рҟынӡа аԥсшьаҩцәа

"Зынӡа "Иаку абилеҭ" рхы иадырхәеит 1004-ҩык апассаџьырцәа. Зегь раасҭа ари амаҵзура ахархәара аиуит Пицунда. "Иаку абилеҭ" ала арахь иааиит 412-ҩык аԥсшьаҩцәа", - лҳәеит Лосева.

Аҩбатәи аҭыԥ ннакылеит Гагра – 396-ҩык апассаџьырцәа, ахԥатәи Аҟәа – 92-ҩык апассаџьырцәа.

"Иаку абилеҭ" ала аныҟәара хацыркхоит 2020 шықәса мшаԥы 30 инаркны. "Иаку абилеҭ" аахәара ауеит Урыстәыла аҳаиртә ма адәыӷбатә кассақәа рҿы, РЖД асаит аҿы, аҳаиртә билеҭқәа раахәараз апорталқәа рҿы, иара убасгьы Аԥсны аихамҩатә кассақәа рҿы.

Шәача аҳаиртә баӷәаза ма аихамҩатә станциаҟынтәи "Иаку абилеҭ" ала Аԥсны ақалақьқәа хәба: Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Гагра, Пицунда, Аҟәа рахь аара ҟалоит.

Автобусқәа Шәача аҳаиртә баӷәаза ма аихамҩатә станциа аҟынтәи уахь иныҟәоит асааҭ 0:00 инаркны асааҭ 21:00 рҟынӡа. Еиҳа инарҭбааны аилкаара алшоит РЖД асаит аҿы.

"Иаку абилеҭ" ахәԥса: "Шәача – Гагра" - 380 мааҭ, "Шәача - Пицунда" - 420 мааҭ, "Шәача - Гәдоуҭа" - 460 мааҭ, "Шәача - Афон ҿыц" - 520 мааҭ, "Шәача - Аҟәа" - 560 мааҭ. Уаныхынҳәуа ахәԥса шыҟоу иаанхоит.

Хәышықәса рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа хәыда-ԥсада имҩаныргоит.

Хәыда-ԥсада амҩангара ҟалоит 30 кг аидара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0