ИАР атәыла-лахәылацәа рхадацәа Ашхабад еиԥылеит

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГорода мира. Ашхабад
Города мира. Ашхабад - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
ИАР атәыла-лахәылацәа рхадацәа рсаммит аҿы ирылацәажәараны иҟоуп ИАР аҳәаақәа ирҭагӡаны аусураҿ еиҳа актуалра злоу азҵаарақәа.

АҞӘА, жьҭаара 11 - Sputnik. ИАР атәыла-лахәылацәа рхадацәа реилатәара далахәуп Владимир Путин. Асаммит мҩаԥысуеит Туркмениа аҳҭнықалақь Ашхабад ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Аилацәажәараан иазхьаԥшуеит ИАР анагӡаратә еилакы ахантәаҩы Сергеи Лебедев изинмчра аҽа хышықәса ацҵара. Урыстәыла ахада ицхырааҩ Иури Ушаков ажурналистцәа иреиҳәеит "азҵаара иалацәажәахьеит ашьақәырӷәӷәароуп иаҭаху" ҳәа.

Асаммит ахь Ашхабадҟа инеиит Урыстәыла ахада Владимир Путин, Туркмениа ахада Гурбангулы Бердымухамедов, Азербаиџьан ахада Ильхам Алиев, Ермантәыла аԥыза-министр Никол Пашиниан, Белоруссиа ахада Александр Лукашенко, Киргизиа ахада Сооронбаи Женбеков, Ҟазахстан ахада Касым-Жомарт Токаев, Молдавиа ахада Игор Додон, Таджикистан ахада Емомали Рахмон, Узбекистан ахада Шавкат Мирзиеев.

Урыстәылатәи аделегациа иалахәуп Адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лавров, Урыстәыла аиҳабыра рхантәаҩ ихаҭыԥуаҩ Константин Чуиченко, Аекономикатә ҿиара аминистр Максим Орешкин, атәыла ахада ипресс-маӡаныҟәгаҩ Дмитри Песков, Урыстәыла ахада ицхырааҩ Иури Ушаков.

Ажәабжьқәа зегьы
0