Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чамагәуаԥҳа: аҳәаркьира хьымӡӷаҳамшьо ҳалагеит

© SputnikФеруза Чамагуа
Феруза Чамагуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Избан изырацәоу аматериалтә цхыраара иаҳәо ҳтәыла ауааԥсыра? Уи аусурҭатә ҭыԥқәа рыҟамзаара акәу аусуразы агәаҳәара ахьыҟам иахҟьо, абри азы арадио Sputnik аефир аҟны лгәаанагара лҳәеит Аԥсны анацәа рхеидкыла Аҟәатәи аҟәша аиҳабы Фируза Чамагәуаԥҳа.
Коӷониаԥҳа лымҩаду: Чамагәуаԥҳа аматериалтә цхыраара аҳәара иазкны

"Ииашоуп, жәеизаҩык-жәаҩаҩык ахәыҷқәа ахьыҟоу аҭаацәараҿы рааӡара уадаҩуп. Ацхыраара ирырҭо иахаҵгыланы аҩнаҭаҟынгьы аус руроуп. Ахәыҷқәа аиҳабацәа ирыцәхәыҷхаз амаҭәа аиҵбацәа иршәырҵыр ҟалоит. Ҳаргьы аҭаацәараҟны быжьҩык иҳазҳауан, исгәалашәом аҳәынҭқарра ҳаиланаҳәо, аԥара ҳарҭо иҟан ҳәа. Ҳанацәа усҟантәи аамҭазы амедалқәа ранаршьон хәҩык ахшара анроуаз. Иахьазы хәба-хәба нызқь мааҭ рырҭоит жәаҩык ахшара иреиҳаны измоу цхыраарак аҳасабала. Ақыҭаҟны уанынха уаргьы ухы уахәароуп. Ашкол ҭалара ааҟалацыԥхьаӡа аҳәынҭқар ишә алатәара маҷк исзеилкаауам. Ақалақь аҟны ҳхы ҳазныҟәамгошәа анаҳба, ара аус шаҳуагьы ақыҭахь ҳцеит. Уа акәҷарақәа хысхуазар, сырахә ыҟазар, ахәсхәа аџьармыкьаҟны иаахәаны исымгозар, амла сакӡом. Маҷк аашьара ҵаргеит аԥсуа ҳәса. Адгьыл ақәаарыхра, абаҳа акра иацәымаашьароуп. Иахьа анацәа абацәа асмартфонқәа ркуп, арахь иҳәаркьиуа аҳәынҭқарра рнапы амҵакны игылоуп. Убри хьымӡӷаҳамшьо ҳалагеит, ацхыраара ани ирҭеит сара исзырамҭеи ҳәа анаҳҳәогьы ыҟоуп", - ҳәа азгәалҭеит Чамагәуаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыхны адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны асааҭ 18:00 рзы.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0