Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ажурналист Кәарцхьиаԥҳа Хәаԥаа рыжьҭаара иазкны: избаз агәахәара ду снаҭеит

© Sputnik / Томас ТхайцукСария Кварацхелия
Сария Кварацхелия  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хәаԥ ажь шҭаргало иазкны анҵамҭа ҟалҵарц ақыҭа иаҭааз Sputnik акорреспондент Сариа Кәарцхьиаԥҳа арадио аефир ала еиҭалҳәеит уаҟа илбаз атәы.
Ажурналист Кәарцхьиаԥҳа Хәаԥаа рыжьҭаара иазкны: избаз агәахәара ду снаҭеит

"Хәаԥ ақыҭан аӡахәа алҵлақәа ирықәуп 20-25 метра рҟынӡа аҳаракыраҟны, убас ажь ирҭаауеит. Сынтәа анхацәа рҽаҩра бзиоуп. Иазгәасҭар сҭахуп амчандыр иқәырҵо мамзаргьы цәаҳәа-цәаҳәала иҟоу ажь аасҭа аҵла иқәу иаҳа агьама бзиоуп. Зыӡбахә сымоу аԥсуа ажь хкқәа роуп. Анхацәа ишсарҳәаз ала алҵлақәа ажь рыхьчоит аӡаӡа, мыцхәы ацәаакыра рҟынтә, ажьамжәақәагьы иаҳа иҭахәӡа иҟалоит. Ажәакала, сынтәа аҽаҩра бзиа ҭаргалеит Хәаԥаа. Ажь  хәаны амаҷаргьы агьама ҳдырбеит. Аҩыҟаҵара аинтерес аҵоуп. Нас уажәы ачанқәа рҟны ажь рхәоит, Хәаԥ ажәытә ишыҟарҵоз еиԥш аиаҳәа аҟны ишырхәоз ҳбеит. Сара уи сымбацызт, даара угәы иаахәартә иҟан", -  лҳәеит Кәарцхьиаԥҳа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ажәабжьқәа зегьы
0