Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳалбад аԥсуа ҭаца леилаҳәашьазы: аламыс змоу рхы ладырҟәуа иалагеит

© SputnikВалентина Ҳалбад
Валентина Ҳалбад  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, Аҟәа ақалақь ахадара аҵара аусбарҭа аԥсуа бызшәеи алитературеи рыҟәша аспециалист хада, ААУ арҵаҩ нага Валентина Ҳалбад арадио Sputnik аефир аҟны аԥсуа чарақәа рҿы аҭаца леилаҳәашьа атәы далацәажәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳалбад аҭаца леилаҳәашьа иазкны

"Аԥсуа чараҵәҟьа аҟны ажәла иреиҳабу ахацәа адибагалоит, ауацәа, аҭынхацәа. Сара исыздыруам, иҟалап исзеилымкаауазар, саҭамзааит, аха ҿыц иааргаз аҭаца лцәа-лжьы хтны хаарас иаҵоуи? Сара игәасҭахьеит ус еиԥш иҟоу аҭаца данааҩнаргалалак ахацәа ахьтәоу, лхы ладырҟәуа иалагеит аламыс змоу, иԥхашьо ауаа. Аҭаца лцәеижь ахтра ҳаргьы аҳәса шәаӡыӡарак, ԥхашьарак ҳныруа ҳҟанаҵоит. Ииашоуп, адунеи аҟны ауаа рҽеилаҳәашьа ҳбоит, аха досу иара дызлаҟоу ауп аинтерес зҵоу. Ҳаӷоу ибааит ауаа зегьы ԥшрала-сахьала еиԥшны. Амилаҭ аҟазшьа ҷыдара рымамзар, имилаҭны изыҟалом", - ҳәа азгәалҭеит Ҳалбад.

Шәазыӡырҩы аудио. Инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0