Амцакра Ԥсҳәы-Гәымсҭатәи аҳәырԥсаррагьы аҵанакит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи ахыҵырҭа амца шацралаз Аԥсны АҶА раԥхьаӡа ирбеит мчыбжьык аԥхьа, абҵара жәаба рзы. Уи иҷыдоу авиациала иумырцәозар, уаҳа ԥсыхәа амам анеира ахьыуадаҩу азы.

АҞӘА, абҵара 18 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Амцакра Ԥсҳәы-Гәымсҭатәи аҳәырԥсаррагьы аҵанакит Доутәи ахыҵырҭаҿы ҳәа радио Sputnik Аԥсны иазеиҭеиҳәеит аекологиеи аԥсабарахьчареи рзы Аҳәынҭеилакы аиҳабы Савели Ҷыҭанаа.

"Амца аҳәырԥсарра шаҵанакызгьы уажәтәи аамҭазы ирцәоуп", - азгәеиҭоит Савели Ҷыҭанаа.

аҳаирплан-амфибиа Бе-200 Аԥсныҟа иааит - Sputnik Аҧсны
Мшынла амцарцәара: урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200 Аԥсныҟа иааит

Иара иажәақәа рыла иҟоу аԥхасҭа амҽхак макьаназ ишьақәыргылам.

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа ашәахьа, абҵара 11 рзы вертолиотла амца ахьакыз аҭыԥқәа дырхаԥрааит. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала ҳәа алкаа ҟаҵан абри ашьҭахь.
Анаҩсан, АҶА адырра ҟарҵеит Урыстәыла АҶА ахь ацхыраара шырҭаху азы.

Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь.

Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200 адгьыл аҟынтәигьы аӡы ақәыԥшылараҟынтәигьы иқәԥраар алшоит. Уи еиҳарак рхы иадырхәоит амцарцәаразы, аԥшаар-аиқәырхаратә операциақәа раан, аӡтәы қәыԥшыларақәа рыхьчаразы. Уи иамоу аԥырра-техникатә ҷыдаҟазшьақәа ҳасаб рзууазар, аиԥш зеиԥшу адунеи аҿы иҟаӡам.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0