Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шьанаа Валентина Хәырхәмал лпанно азы: аԥсы ҭоуп, аха акыр аџьабаа адбалатәуп

© Foto / предоставлено Аликом Шанава Алик Шанава
Алик Шанава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Асахьаҭыхҩы Алик Шьанаа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит Кәыдрытәи амҩаҿы амыдаӷьцәахаҳә ҳәа изышьҭоу аангыларҭа аҩныҵҟа икыду апанно аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ртәы.
Шьанаа Валентина Хәырхәмал лпанно азы: аԥсы ҭоуп, аха акыр аџьабаа адбалатәуп

"Апанно ахаҭа Валентина Хәырхәмалԥҳа авторс дамоуп. Иара аԥсы ҭоуп, аха еиҭашьақәургыларцаз акыр аџьабаа адбалатәуп: ирыцқьатәуп, ишәтәуп, ибжьысыз ахәҭақәа, иахьеихсыз, ҿыц иҟаҵатәуп. Ишыҟаз еиԥш, ақалақь ауааԥсыра рыбла аргәырӷьартә еиԥш иҟаҳҵар ҳҭахуп. Апанно кыцлыхуп, аус анадуулалак ҟалоит: ахьҭа, ашоура, хьас ак амам, иамеихсуазар, уаҳа изыцәшәо ҳәа акгьы ыҟам, 1500 градус рҟынӡа амцаҿы иӡу анышәаԥшь акгьы ахьуам. Мчыбжьык раҟара аусурақәа срыдхалоит, анаҩс уи ахьыҟоу аҭыԥ аҿы амыдаӷьцәахаҳә ҳәа изышьҭоу ахаҭагьы, Зураб Ҵереҭери, асахьаҭыхыҩ ду иусумҭоуп, иара уигьы ҟаҵатәуп. Ақалақь уахьаалало иара улаԥш ақәшәартә еиԥш иԥшӡаӡа иҟаҳҵоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьанаа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0