Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шамԥҳа еиҭалҳәеит Очамчыра иӡыргахо аԥсуа кәадырқәа рҷыдарақәа ртәы

© SputnikИнга Шамԥҳа
Инга Шамԥҳа  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнографиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Очамчыра еиҿкаахо ацәыргақәҵа зызкхо, иӡыргахо амаҭәарқәа ртәы.

Очамчыра ақалақь аҿари аспорти рызҵаарақәа рзы аилак аԥшьгарала ԥхынҷкәын 10 рзы еиҿкаахоит ацәыргақәҵа "Амҵәыжәҩа змоу Бзоу" ҳәа. Уи хықәкы хадас иамоуп аҿар аҽыбӷаҟазара агәыбылра дыркра, аҽыбӷаҟазаратә еицлабрақәа акультуратәи аинформациатәи дгылара рыҭара.

Ацәыргақәҵаҟны еиуеиԥшым акәакьқәа ӡыргахоит. Урҭ руак аҭоурых-етнографиатә кәакь акәхоит. Уаҟа Амилаҭҭә музеи аҟынтәи аекспонатқәа цәыргахоит.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Шамԥҳа Очамчыра имҩаԥысуа ацәыргақәҵа иазкны

"Даара иус бзиоуп ас еиԥш ацәыргақәҵахь ааԥхьара ахьҳарҭаз, раԥхьатәи шьаҿахоит Аҟәа ҳналсны араионқәа рахь ҳныҟәара аганахьала. Аибашьра ҟалаанӡа ԥаса Аԥсны ахы-аҵыхәа ирацәаны ацәыргақәҵақәа еиҿыркаауан. Атема акәзар, даара аинтерес аҵоуп, хықәкыла аҽыбӷаҟазара иадҳәалоуп, ирҭаххеит убасгьы ацәыргақәҵаҟны  аҽымаҭәа ӡыргаӡарц.

Аԥсуа кәадырқәа ҽакы ирылаҩашьом, абҩаш иалхны иҟоуп. Аԥсны урҭ ирызҟазаз ыҟан…

Ҳмилаҭ еиуеиԥшым анцәахәқәа рыман. Аҽы анцәахәы акәзар, Аштәы ҳәа иашьҭан. Аԥсуаа ҳҟны ауаҩы дшыхәыҷыз аҽҵыс ицрааӡон… Абнаҽы аҩныҟа иааганы рнапы ианадыршьцылаз ҳәа аџьаз аамҭа арбоуп. Археологцәа иахьагьы ажрақәа раан ирԥшаауеит аҽымаҭәа", - лҳәеит Шамԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0