Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Герхьелиаԥҳа еиҭалҳәеит Гагра Ашықәс ҿыц рышҽазыҟарҵо

© Foto / Оксана герхелияОксана Герхьелиаԥҳа
Оксана Герхьелиаԥҳа  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагра ақалақь Акультуратә ҩны аиҳабы Оксана Герхьелиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Ашықәс ҿыц аныҳәа рышҽазыҟарҵо.
Герхьелиаԥҳа еиҭалҳәеит Гагра Ашықәс ҿыц рышҽазыҟарҵо

"Ашықәс ҿыц аныҳәа аԥыларазы архиарақәа ҳнапы дҳаркхьеит ақалақь аҩнуҵҟа, ашколқәа, ахәыҷбаҳчақәа, Акультуратә ҩны рҟны. Иааиуа амчыбжь ашәахьа инаркны ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи аныҳәа инамаданы ақәгыларақәа ирылагоит. Акультуратә хан аҟны аԥсуа естрада артистцәа рыцхыраарала имҩаԥаҳгоит аконцерт. Иара убасгьы аныҳәақәа еиҿызкаауа астудиа "Амра" ақәыргыламҭа рыманы иаҳзаауеит, Цандрыԥшьтәи аҩбатәи абжьаратә школ аҵаҩцәа Асҭыԥҳа илызку ақәыргыламҭа еиҿыркаауеит араион ахәыҷқәа рзы. Убасгьы ақалақь аҟны аконцерт еиҿкаахоит, макьана амш алҳамхыцт. Аԥсаӡ хада акәзар, Ахьӡ-аԥша апарк аҟны иҟалоит. Еиҿаҳкаауа аныҳәатә қәгыларақәа ирҭаауа рхыԥхьаӡара рацәахап ҳәа ҳгәыӷуеит", - лҳәеит Герхьелиаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0