Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәба Анри Џьергьениа изы: раԥхьа игылаз аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа дыруаӡәкын

© Sputnik / Томас ТхайцукНугзар Ашуба
Нугзар Ашуба - Sputnik Аҧсны
Аԥсуа жәлар рмилаҭтә-хақәиҭратә қәԥараҿы Аԥсны ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩы Анри Џьергьениа илагала атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит ауаажәларратә еиҿкаара "Абзанхара" ахантәаҩы Ныгәзар Ашәба.
Ашәба Анри Џьергьениа изы: аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа раԥхьа игылақәаз дыруаӡәкын

79-шықәса дшырҭагылаз Москва иԥсҭазаара далҵит Аԥсны ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩы Анри Џьергьениа.

"Уаҩык иаҳасабала, аԥсыуак иаҳасабала, аҵареи адырреи бзиа змаз, абаҩхатәра злаз, зус здыруаз, ҳмилаҭ ирылиааз аинтеллигенциа ахаҭарнакцәа раԥхьа игылақәаз дыруаӡәкны дсыԥхьаӡон. Анри Михаил-иԥа Асоветтә мчра аамҭазы Иреиҳаӡоу аӡбарҭаҿы аиҳабы ихаҭыԥуаҩс аус иуан. Иара ихы ааирԥшит амилаҭтә қәԥара ҳанааҭагыла аамҭазы. Владислав Арӡынба зегь реиҳа дааигәаны дыздыруаз, шьаҟас иҵагылаз иакәын. Урҭ рҩыџьа зегь реиҳа аџьабаа еидырбалеит амилаҭтә -хақәиҭратә қәԥараан. Анри Михаил-иԥа аиурист иаҳасабала мацара акәымкәа, уаҩык, патриотк иаҳасабала, ҵарауаҩык иаҳасабала аусқәа мҩаԥигон. Иара Владислав Арӡынба иқәгыларақәа рҿы абжьгаҩыс иҟаз иакәын, уи ивсны иарбанзаалак шәҟәык, зҵааразаалакгьы, инапы ахымгакәа ицомызт. Аибашьра ашьҭахь, 1994 шықәса рзы иаԥҵаз, аԥсуа -ақырҭуатә еимакы аполитикатә ҭышәныртәаларазы аиқәшаҳаҭра, иара иахьагьы аус зуа, еиҿызкааз, иаззырхиаз Анри Џьергьениа иакәын", - ҳәа игәалаиршәоит Ашәба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа