Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниа: абылрацәыхьчагатә машьынақәа амцакраҟны ӡыда инеит ҳәа иашаӡам

© Sputnik / Томас ТхайцукКвициния Тимур
Квициния Тимур - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра Аҟәа ақалақьи араиони абылраҽацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит абылрақәа рганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу, рыҟәша шаҟантә иадҵаалахьоу ашықәс ҿыц ҳҭалеижьҭеи.
Хра злоу ахҭысқәа: Кәыҵниа аӡынразы абылрақәа ртәы

"Ҳазҭоу амзазы Аҟәа ақалақьи араиони рҟны 19-нтә амцакра аҭыԥ аман ҳәа адырра ҳауит. Урҭ рахьынтә ахҭысқәа жәба афымцацәаҳәақәа ирыхҟьаз ауп, хыҩнык аԥырхага ӷәӷәа роуит. Аӡынра ҳауаажәлар реиҳараҩык афымцарԥхагақәа роуп рхы иадырхәо, афымцацәаҳәақәа ажәызар, арԥхагақәа хылаԥшрада ианаанхо амцакра ҟалоит. Абылра иахҟьаны аԥхасҭа зауз ауаҩы ҳара ҳҟны днеиуеит, ашәҟәы иаҳҭоит. Ҳара аҵыхәанӡа иҳазҳәаӡом амцакра зыхҟьаз, избанзар уи шьақәзыргыло алабораториа ҳамаӡам. Аматериал еизаҳго азы ҳгәаанагара анҵаны ауаҩы иаҳҭоит", - иҳәеит Кәыҵниа.

Иара иазгәеиҭеит амцарцәаҩцәа иахәҭоу маҭәарла ишеиқәшәоу, иара убас амцарцәага амашьынақәа ӡыда абылра ахьыҟалаз аҭыԥахь инеит ҳәа цәажәарақәак асоциалтә ҳаҟаны аҭыԥ рымазаргьы, аиаша ишацәыхароу.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0