Маркәыла ақыҭан агранатаршәга ахысга рыԥшааит

© Foto / МЧС Абхазии МЧС РА
МЧС РА - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ақыҭахь инеиз асапиорцәа аҭыԥ аҿы еиҵырхит акәалӡԥҽыга–агранатаршәга РПГ-7 ахысга.

АҞӘА, жәабран 13 – Sputnik. Очамчыра араион Маркәыла ақыҭан ирыԥшааит акәалӡԥҽыга–агранатаршәга РПГ-7 ахысга. Абри атәы Аԥсны АҶА Facebook адаҟьаҿы ианнаҵеит.

Ахысга рԥыхьашәеит Мықә аӡиас ахаҳәсса аҭыгараан. Ақыҭа ауааԥсыра иаразнакы АҶА ахь адырра ҟарҵеит.

Ақыҭахь инеиз асапиорцәа аҭыԥ аҿы еиҵырхит акәалӡԥҽыга–агранатаршәга РПГ-7 ахысга.

1992 шықәса нанҳәамзазы Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра иалагеит. Аԥсны ахы-аҵыхәа ақырҭуа ар рҟынтәи ахы иақәиҭтәын 1993 шықәса цәыббра 30 рзы. Атәыла еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы иахьагьы ана-ара ирбоит ашәарҭара зҵоу, иԥымжәац акәалӡԥҽыга хыи аминақәеи.

Ажәабжьқәа зегьы
0