Ахада инапынҵақәа назыгӡо ауааԥсыра атәылауаҩшәҟәқәа рыҭара азҵаара далацәажәеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАхада инапынҵақәа назыгӡо ауааԥсыра тәылауаҩшәҟәқәа рыҭара азҵаара далацәажәеит
Ахада инапынҵақәа назыгӡо ауааԥсыра тәылауаҩшәҟәқәа рыҭара азҵаара далацәажәеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аилацәажәараҿы иазааҭгылан Аԥсны ауааԥсыра тәылауаҩшәҟәыла реиқәыршәара апроцесс аҭышәныртәалара азҵаара.

АҞӘА, жәабран 19 - Sputnik. Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо, аԥыза-министр Валери Бганба ауааԥсыра тәылауаҩшәҟәыла реиқәыршәара азҵаара далацәажәеит ҳәа аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара асаит.

Валери Бганба иазгәеиҭеит алхрақәа рыламҭалаз апаспорттә ҟәшақәа русура аартызароуп ҳәа.

Аԥсны ААР апаспорттә усбарҭа аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Вадим Кәаӡба иҳәеит аусбарҭа ишаднакылахьоу атәылауаҩшәҟә ҿыцқәа роуразы 148 591 рзаҳал, ишрырҭахьоу 141 319 документ. Рыҭара ишазырхиоу, аха ишырымгац – 2 034 тәылауаҩшәҟәы.

Кәаӡба иара убасгьы иҳәеит 2 262 тәылауаҩшәҟәы шаԥыху, уи зыхҟьаз арзаҳалқәа назгаз атәылауаа уаанӡа ирыҭаз атәылауаҩшәҟәы уаҳа ахархәара ахьалымшоз ауп.

Абхазский паспорт - Sputnik Аҧсны
Аԥсны ААР аҟны еиҭарҳәеит атәылауаҩшәҟә ҿыц амамзаара иацу апроблемақәа

Аԥсны ААР адыррақәа рыла, анхаразы азин рыҭоуп 19 527-ҩык, арзаҳалқәа 27 230 рыдкылоуп.

Гагра араион аҿы ауааԥсыра рыҭара иазырхиоуп 310 тәылауаҩшәҟәы, Гәдоуҭа араион аҿы – 258, Аҟәа араион аҿы - 55, Аҟәа - 718, Гәылрыԥшь араион аҿы - 155, Очамчыра араион аҿы – 410, Тҟәарчал араион аҿы - 100, Гал араион аҿы – 28.

Аилацәажәараҿы иазгәаҭан адокумент шырхиоу азы ауаа еиҳа инарҭбааны адырра рырҭаларц.

Аилацәажәара иалахәын: Аԥсны апрокурор хада Адгәыр Агрба, Ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ инапынҵақәа назыгӡо Беслан Кәыҵниа, Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Рауль Смыр, ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Адгәыр Лышәба, Аԥсны ААР апаспорттә усбарҭа аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Вадим Кәаӡба.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0