СУ-25 арратә баӷәазаҿы амца акит

© пресс-служба ЮВОСУ-25 арратә баӷәазаҿы амца акит
СУ-25 арратә баӷәазаҿы амца акит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Су-25 – аибашьра адәаҿы аршьаҟауа адгылара рызҭо ҳаирплан-жәылаҩуп. Урыстәыла иара хьыӡ ҷыданы иамоуп "Грач".

АҞӘА, жәабран 20 – Sputnik. Липецк амҵаҿтәи арратә ҳаирбаӷәазаҿы арҵагатә ҳаирплан Су-25 амца акит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Ахҭыс аҭыԥ аман жәабран 19 рзы, аҳаирплан ашьҭыԥраара-ртәаратә цәаҳәаҟынтә ианықәҵуаз.

Аԥрыҩцәа рҩыџьагьы амца зкыз аҳаирплан ааныжьра иахьӡеит.

Су-25 – аибашьра адәаҿы аршьаҟауа уахи-ҽни адгылара рызҭо, иарбо акоординатқәа рыла аобиектқәа ықәызхуа ҳаирплан-жәылаҩуп. Урыстәыла иара хьыӡ ҷыданы иамоуп "Грач".

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0